Den pågående flyktingkrisen har väckt en stor diskussion kring integreringen av invandrarna. Med tanke på såväl det finländska samhället som de som ansöker om asyl är det väldigt viktigt att vi har goda förutsättningar för integrering oberoende var man bor i Finland.

I nuläget ligger ett stort ansvar för integrering hos Migrationsverket samt dess samarbetsorganisationer, kommunerna och NTM-centralerna som koordinerar utplaceringen av asylsökanden. Detta är en ganska omfattande förvaltning som inte i alla fall fungerar så smidigt.

Det skulle vara bra om man kunde överföra en del av ansvaret för integreringen till de nya landskapen som bildas via den pågående förvaltningsreformen. Det här skulle möjliggöra bättre resurser och kunskap när det kommer till integrerande av asylsökande. Samtidigt skulle detta kunna möjliggöra synergieffekter mellan kommuner på ett bättre sätt.

 

SU i Nyland vill att SU ska arbeta för:

  • Att huvudansvaret för integreringen ska finnas hos Migrationsverket och de framtida landskapen.

Svensk Ungdom i Nyland

Förbundsstyrelsens svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende. En fungerande integration är avgörande för att de asylsökande som tagit sig till Finland ska bli en del av samhället och också bidra till det.  Ansvaret för integrationen ligger hos kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och NTM-centralerna. Arbets- och näringsministeriet har ett övergripande ansvar för utvecklande, planering och styrning av integrationsarbetet. Migrationsverket har ingen roll i integrationen av invandrare, men nog i beviljandet av uppehållstillstånd, vilket förstås på många sätt är avgörande för att en person ska kunna bli delaktig i det finländska samhället.

Det största ansvaret för integration ligger i dagens läge i praktiken på kommunerna.  Trots att förbundsstyrelsen förstår motionärernas tanke med gränslöshet så ser vi ändå flera risker än möjligheter med att överföra ansvaret för integration till de nya landskapen. Det finns få saker som är så lokalt kopplade som att integreras i ett samhälle. Hur du blir en del av samhället avgörs av hur väl de lokala invånarna, arbetsgivarna och myndigheterna bemöter dig och hur systemen fungerar.

Därför ser förbundsstyrelsen att ansvaret för integrationen ska ligga så nära invånarna som möjligt, det vill säga på den kommunala nivån. Genom att flytta integrationen till en regional nivå öppnar man upp för risken att skillnader inom landskapen inte tas i beaktande och att den minsta gemensamma nämnaren blir avgörande för besluten som fattas. Detta är inte minst fallet då det gäller integration på svenska. Förbundsstyrelsen ser det också som viktigt att kommunala beslutsfattare och organ känner ett ansvar och ett ägarskap av integrationspolitiken, framförallt i en tid då attityderna hårdnar samtidigt som invandringen har ökat.

Istället för att flytta ansvaret för integrationen till en ny beslutsnivå så ser förbundsstyrelsen att SU kunde arbeta för flera samarbetsavtal mellan kommuner. Samarbetsavtal har använts mycket i Sverige för att skapa ”sömmlöshet” i integrationen. Ett bra exempel på detta är Region Skånes arbete med integration. Med samarbetsavtal är kommunala beslutsfattare fortsatt ansvariga samtidigt som man uppnår ett större regionalt samarbete.

Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

År :2016
Status: Föranleder inga åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Invandringspolitik