Det råder en stor brist på förmånligt boende särskilt i våra större städer. 1,1 miljoner människor i Finland bor ensamma.  I hälften av bostäderna i Helsingfors bor enbart en person.  Allt fler människor har dessutom en osäker arbetssituation, vilket gör att människor ofta vill bo mer anspråkslöst. Enbart för det allmänna bostadsstödet budgeterades över en miljard euro år 2016 och beloppet har ökat kraftigt under de senaste åren i och med att antalet arbetslösa har ökat.

Särskilt unga är i behov av förmånliga lägenheter. Behovet av fler förmånliga lägenheter kommer under de kommande åren dessutom att öka både i och med att de äldre generationerna går i pension och då allt fler personer flytt till Finland från krigsdrabbade och politiskt osäkra länder. Trots det har antalet enrumslägenheter inte i en betydande grad ökat under de senaste 25 åren.  I Finland måste en lägenhets ytareal vara minst 20m2. I praktiken är enrumslägenheterna ofta betydligt större.

En fungerande bostadsmarknad förutsätter åtgärder såväl vad beträffar byggnadsbestämmelser, sociala bidrag och beskattning. Genom att bygga bostäder med mindre areal kvarstår resurser för att bygga flera bostäder. Svensk Ungdom borde bli en aktiv aktör och jobba för att möjliggöra och uppmuntra till byggande av små lägenheter samt skapa ett bidrags- och skattesystem som inte pressar upp hyrorna.

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet vill därför att SU ska jobba för:

 • ATT minimikravet på bostäders ytareal avskaffas
 • ATT kraven på att varje ny lägenhet ska vara lämpad för rullstolsburna avskaffas. I varje höghus bör dock finnas lägenheter som lämpar sig för rullstolsburna
 • ATT kraven på antalet bilplatser sänks
 • ATT tillräckligt låga arealbegränsningar för boenderelaterade bidrag införs
 • ATT avdragsrätten på räntor på lån för egen bostad eller investeringsbostad reformeras så att en hög upplåningsgrad inte uppmuntras

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen håller med motionären i ärendet och anser att bostadspolitiken i Finland borde förbättras. Finland behöver fler förmånliga bostäder, där man kan bo i sådana skeden av livet när behovet av en stor bostad inte finns eller när de egna monetära medlen inte räcker till en stor bostad. Förbundsstyrelsen anser därför att den här motionen är mycket viktig men tycker att kravet på bilplatser helt kunde slopas. Istället ser förbundsstyrelsen att varje kommun själva kunde bestämma hur många bilplatser som borde finnas. På det här sättet kan varje kommun utgå från de lokala behoven.

Förbundsstyrelsen anser inte heller att en sänkning av räntornas avdragbarhet nämnvärt skulle sänka hyrorna, utan istället sannolikt höja dem. Om räntorna inte skulle vara avdragbara skulle de flesta hyresvärdar bli tvungna att höja hyrorna, så att intäkterna och utgifterna möts. Inte heller ett slopande av avdragsrätten av räntorna för egen bostad skulle vara bra, eftersom det skulle försämra köpkraften hos de som har ränteavdraget. Därför anser förbundsstyrelsen att den sista att-satsen  inte är ändamålsenlig eftersom den antagligen skulle motverka syftet med lägre hyror och mera förmånliga bostäder.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT minimikravet på bostäders ytareal avskaffas
 • ATT kraven på att varje ny lägenhet ska vara lämpad för rullstolsburna avskaffas. I varje höghus ska finnas lägenheter som lämpar sig för rullstolsburna
 • ATT kraven på antalet bilplatser slopas
 • ATT tillräckligt låga arealbegränsningar för boenderelaterade bidrag införs

 

Utskottets förslag:

 • Att minimikravet på bostäders ytareal avskaffas
 • Att kraven på att varje ny lägenhet ska vara lämpad för rullstolsburna avskaffas. I varje höghus ska finnas lägenheter som lämpar sig för rullstolsburna
 • Att kraven på antalet bilplatser slopas
 • Att tillräckligt låga arealbegränsningar för boenderelaterade bidrag införs

 

Kongressens beslut:

 • Att minimikravet på bostäders ytareal avskaffas
 • Att kraven på att varje ny lägenhet ska vara lämpad för rullstolsburna avskaffas. I varje höghus ska finnas lägenheter som lämpar sig för rullstolsburna
 • Att kraven på antalet bilplatser slopas
 • Att tillräckligt låga arealbegränsningar för boenderelaterade bidrag införs

 

År: 2016
Status: Godkänd med förändringar
Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet
Ämnesord: Boende