Vi vill att Finland skulle växla över till samma tidszon som övriga Norden, alltså GMT+1. Detta skulle främja Finlands roll i det nordiska samarbetet. Denna en timmes förskjutning skulle innebära att den finska affärsvärlden skulle harmoniseras med övriga Norden, och att bland annat börsernas öppethållningstider skulle infalla samtidigt.

Finland är ett extrem fall då det kommer till ljustimmarna på sommaren och vintern. Finland drar själv ingen nytta av bytet till sommartid som andra länder närmare ekvatorn gör, men följer det p.g.a. ett EU direktiv. Oberoende ifall Finland skulle flytta sig en timme bakåt eller en timme framåt skulle det inte göra en stor skillnad angående mängden ljustimmar då den finska sommaren är ovanligt ljus och den finska vintern är ovanligt mörkt.

I och med EU-medlemskapet är Finland en del av västvärlden, och därför är det motiverat att vi närmar oss den centraleuropeiska tidszonen. Detta skulle främja handeln och turismen mellan Finland och övriga Europa.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för att:

  • Att Finland har samma tidszon som de övriga nordiska länderna.

Svensk Ungdom i Helsingfors

Förbundsstyrelsens svar

Motionären har förslagit att Finland skulle gå med i samma tidszon med övriga Norden det vill säga UTC + 1. Förbundsstyrelsen vill föra fram att tidszonerna är skapade genom en vetenskaplig uppdelning och tanke där man från tidszonen UTC 0 räknar en timme plus respektive minus för varje 15 långitudgrad.

Ett byte av tidszon skulle vara en omfattande process och kräver därför vägande argument. Dessvärre ser styrelsen inte att argumenten om nordiskt samarbete och internationell handel är tillräckliga. Internationell handel bedrivs runt omkring i världen och är anpassad till olika tidszoner.

Finlands geografiska läge är dessutom närmare östeuropeiska tid enligt längdgraderna och logiskt skulle i så fall vara att vi skulle byta till samma tid som St.Petersburg.  Förbundsstyrelsen vill också lyfta upp att byte av tidszon skulle resultera i stora kostnader eftersom samhället är planerat enligt den tidszon vi befinner oss i nu. En ändring av tidszon skulle även resultera i att t.ex. all flygtrafik borde planeras om. Därför anser förbundsstyrelsen att tidszoner är mycket mera än bara ett politiskt beslut och att andra faktorer som t.ex. kostnader också måste tas i beaktande.

Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

År: 2016
Status: Föranleder inga åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Internationell politik