Skyddet av säl har en historisk förklaring genom människans aktiva jakt i början av 1900-talet och under senare delen av århundradet på grund av miljöföroreningar. Men skyddet är föråldrat och för västkustens ack så viktiga fiskenäring håller det nu på att gå riktigt illa. Förutom naturliga fiender saknar sälen i Bottenviken numera också människan som fiende.

Östersjövikaren (Pusa hispida) fick börja jagas med av Finlands viltcentral beviljad i JL 10 § avsedd speciallicens jaktsäsongen 2015 för tiden 1.9 – 15.10 och 16.4 – 31.5.  Gråsäl (Halichoerus grypus) får jagas under en period från 16.4 till 31.12 med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. Enligt IUCN:s rödlista är vikaren livskraftig (least concern, LC).  Naturresursinstitutet uppskattar en fördubbling av Östersjövikarens population på fem år så att storleken år 2015 översteg 20 000 individer. Likväl är den nationella jaktkvoten endast 100 individer.

Vikaren är mindre än gråsälen och mycket smart. Den lär sig lätt att simma in i fiskeredskapen och äta fångsten, alltså hjälper inte ’’sälsäkra’’ garn för att åtgärda problemet. När en grupp vikare lär sig tekniken kan flera fiskeredskap på ett område tömmas på bra matfisk. Vi fruktar att ingen märkbar skillnad kommer att märkas med det nuvarande systemet och att yrkesfiskarna fortsättningsvis får leva med stora förluster orsakade av säl – eller ge upp verksamheten. Förutom att skydda yrkesfiskarnas utkomst så skulle en utökad jakträtt också underlätta själva jakten betydligt. Jakten blir effektivare då två arter med liknande morfologi och ekologi kan jagas på samma villkor.

Östersjöfisk är en klimatsmart proteinkälla i finländarens kost, ändå missgynnar vi fisket genom onödigt stränga skyddslagar. Antalet yrkesfiskare har minskat drastiskt de 20 senaste åren medan sälen ökat våldsamt. För en bransch som kämpar mot lönsamheten och för inhemskt producerat är det därför befogat att försvara sig mot det ökande antalet sälar.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU ska arbeta för:

  • Att jakttiderna blir samma för båda arterna av säl
  • Att kvoterna höjs till en rimlig nivå för att begränsa sälens populationsökning

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Förbundsstyrelsen ser att det är viktigt att man i all politik balanserar naturens bästa med människans. Östersjövikaren påträffas på alla havsområden i Finland med tyngdpunkt vid de inre områdena av Finska viken och Bottniska viken. Arten utgör ett viktigt miljöundersökningsobjekt i uppföljandet av situationen i Östersjön. Som motionären säger så jagas de utgående från jaktlicenser som beviljas av Finlands viltcentral. Beslutet om kvoterna fattas i juni av jord-och skogsbruksministeriet.

I frågan om östersjövikaren och gråsälen så finns det idag en starkare stam av östersjövikare än tidigare och därför höjde också jord- och skogsbruksministeriet nyligen kvoten till 100. Tidigare fick  östersjövikaren endast jagas med undantagstillstånd ifall sälen orsakat skada. Jaktkvoten låg då på 30 individer per år. Samtidigt har också Sverige ökat sina tillstånd till ungefär 200 per år.

Motionärens svar ger dock en något missvisande bild av den status som IUCN har gett östersjövikaren. Internationellt sett är Pusa Hispida dvs vikare livskraftiga men lokalt där motionärerna vill öka jakten är underarten Östersjövikaren fortfarande hotad och har klassificeringen VU (Vulnerable).

Östersjövikaren lider bl.a.mycket av miljöföroreningar, klimatförändringen och en för liten mängd is och ökar därför inte stadigt. Eftersom såväl Sverige som Finland nyligen har ökat sina jaktkvoter så är det inte klart hur det kommer att påverka östersjövikaren. Genom att låta stammen växa något år till kan man försäkra sig om att östersjövikaren inte tar skada av en höjd kvot.

Förbundsstyrelsen har efter kontakter med flera forskare inte fått någon förklaring till den jakttid som gäller östersjövikaren och ingen har sett något problem med att ändra den till den samma som för gråsälen.

Med denna utredning som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • Att jakttiderna för östersjövikare och gråsäl sammanfaller samtidigt.
  • Att kvoterna för jakt av östersjövikare granskas kontinuerligt och höjs då klassificeringen av östersjövikaren har blivit bättre.

Utskottets förslag:

  • Att jakttiderna för östersjövikare och gråsäl sammanfaller samtidigt.
  • Att kvoterna höjs till en rimlig nivå för att begränsa sälens populationsökning.
  • Att jaktkvoterna följer proportionellt viltstammen

Kongressens beslut:

  • Att jakttiderna för östersjövikare och gråsäl sammanfaller samtidigt.
  • Att kvoterna för jakt av östersjövikare granskas kontinuerligt och höjs då klassificeringen av östersjövikaren har blivit bättre.
  • Att jaktkvoterna proportionellt följer viltstammen

 

År: 2016
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Miljö