Enligt faderskapslagens 3 kap § 16 (trädde i kraft 1.1.2016) har en man möjlighet att erkänna sitt faderskap före barnets födelse. Detta efter att innebörden och rättsverkningarna klargjorts för parterna. Anmälan inlämnas personligen och i den blivande moderns sällskap till en hälsovårdare eller barnmorska på rådgivningen. Erkännandet nekas om modern motsätter sig det, parternas identitet inte utretts på ett tillförlitligt sätt, det finns skäl att misstänka att mannen inte är barnets far eller erkännandets innebörd kan tänkas vara oförståelig för någon av parterna på grund av språksvårigheter eller bristande mentalt tillstånd.

För sambor av olika kön underlättar Faderskapslagen processen vad gäller att få barn något oerhört. Lagstiftningen är synnerligen ojämlik med tanke på att det inte finns en motsvarande moderskapslag. Två kvinnor som ska bli föräldrar till samma barn, är tvungna att efter barnets födselse genomgå en dyr och utdragen process för intern adoption. Skulle den gravida kvinnan dö under eller strax efter förlossningen står det nyfödda barnet utan föräldrar.

En lag för att ge kvinnor som genomgått assisterad befruktning rätt att erkänna moderskap på rådgivningen bereddes på Justitieministeriet för över ett år sedan, men gick aldrig till riksdagen. Förslaget är idag ett medborgarinitiativ. För barnets rättigheter och för en jämlik lagstiftning bör moderskapslagen godkännas.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • Att kvinnor som genomgått assisterad befruktning ska ha möjlighet att erkänna moderskap på rådgivningen
  • Att moderskapslagen i enlighet med Justitieministeriets utkast till regeringsproposition (2.2.2015) godkänns i riksdagen

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar

Motionären lyfter upp en viktig fråga. Det har hittills inte existerat någon smidig lösning när den ena föräldern i ett homosexuellt förhållande, som inte är den biologiska föräldern, juridiskt sett velat bli förälder. Den nya faderskapslagen stärkte inte enbart heterosexuella samboförhållanden, utan gjorde det även möjligt för pappor i ett samkönat förhållande att smidigare kunna registrera sig som förälder. Tidigare har det enbart varit gifta fäders faderskap  som automatiskt har blivit fastställt,  utan någon typ av registreringsprocess.

Eftersom mammor inte har samma möjlighet att fastställa sitt mödraskap  innan ett barn har blivit fött sätts kvinnor som lever tillsammans med en annan kvinna i en sämre utgångsposition. Om den biologiska modern dör under födseln har inte barnet automatiskt rätt till den andra modern, eftersom barnets vårdnadshavare fastställs först efter barnets födelse. Den interna adoptionsprocessen tar flera månader och kan i extrema fall ta över ett år. För barnets och föräldrarnas bästa bör därför föräldrar, oberoende av kön, kunna erkänna sitt föräldraskap redan innan barnet har fötts.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom bör arbeta för:

  • Att kvinnor som genomgått assisterad befruktning ska ha möjlighet att erkänna sitt moderskap på rådgivningen
  • Att moderskapslagen i enlighet med Justitieministeriets utkast till regeringsproposition (2.2.2015) godkänns i riksdagen

Utskottets förslag:

  • Att kvinnor som genomgått assisterad befruktning ska ha möjlighet att erkänna sitt moderskap på rådgivningen
  • Att moderskapslagen i enlighet med Justitieministeriets utkast till regeringsproposition (2.2.2015) godkänns i riksdagen

Kongressens beslut:

  • Att kvinnor som genomgått assisterad befruktning ska ha möjlighet att erkänna sitt moderskap på rådgivningen
  • Att moderskapslagen i enlighet med Justitieministeriets utkast till regeringsproposition (2.2.2015) godkänns i riksdagen

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, jämlikhet