Den globala uppvärmningen har gjort att flera börjat se över sina matvanor. Det har redan länge varit känt att köttproduktionen medför stora utsläpp av växthusgaser. En alternativ proteinkälla, som skulle klart förorsaka mindre växthusgaser än köttproduktionen, är insekter. Insekter innehåller stora mängder protein, samtidigt som produktionen av dessa kräver mindre resurser. Det behövs enbart 2 kilo föda per 1 kilo gräshoppor, vilket är 12 gånger mindre föda än vad t.ex. ett nötkreatur behöver. Utanför EU finns det långa traditioner av att äta insekter, i ca 80 % av världens länder hör insketer till de nationella köken [1].

Samma kan dock inte sägas om länderna inom EU. Finland följer på samma sätt som de flesta andra EU-länder den tolkningslinje som kommissionen rekommenderat. Eftersom kommissionen klassar insekter som nya livsmedel, måste de genomgå en säkerhetsbedömning och få Europeiska kommissionens tillstånd, innan de släpps ut på marknaden för att kunna saluhållas och marknadsföras. Europeiska Kommissionen understöder för tillfället ett forskningsprojekt som ska forska i eventuella risker med att tillåta insekter som livsmedel. Denna forskning utgår från den riskanalys som gjordes av European Food Safety Authority i oktober 2015.

I det fall att det i den av kommissionen understödda forskningen ej framkommer att det finns vare sig hälso- eller miljörisker med produktion av insekter bör denna livsmedelsform även godkännas av Finlands livsmedelsverk Evira.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

  • Att EU och Finland godkänner produktionen av insekter i syfte som livsmedel

[1]http://hakunamat.se/index.php?route=product/category&path=60

http://hakunamat.se/index.php?route=product/category&path=60

Svensk Ungdom i Helsingfors

Förbundsstyrelsens svar

Motionären lyfter upp ett angeläget och viktigt ärende. En av vår tids stora utmaningar är att kunna producera hälsosam och näringsrik mat åt en allt snabbare växande global befolkning på ett ekologiskt hållbart sätt. I dagens läge står matproduktionen för över 18 procent av de globala CO2 utsläppen, vilket gör livsmedelssektorn till den största enskilda utsläppsboven globalt sett. Därutöver innebär behovet av massiva farmer för matproduktionen andra ekologiska nackdelar, såsom röjningen av regnskog för betesmark.

Insektsätande, eller entomofagi, har av många forskarsamhällen konstaterats vara en miljövänlig och proteinrik källa till näring, precis som motionären skriver.

Entomofagi är utbrett i många delar av världen, bland annat i Thailand och Brasilien. I det förstnämnda landet beräknas det finnas upp till 20 000 farmer för uppfödande av insekter i livsmedelssyfte. Trots den utbredda praxisen är den tyvärr tabubelagd i många västerländska samhällen, även i vårt.

Förbundsstyrelsen anser att matvaror som vetenskapligt bevisats vara säkra och hälsosamma inte ska förbjudas på grund av fördomar. Ifall den av kommissionen gjorda utredningen bekräftar att det är tryggt att tillåta insekter som livsmedel, ska det absolut tillåtas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • Att EU och Finland godkänner produktionen av insekter som livsmedel då vetenskaplig kvalitetskontroll utförts

Utskottets förslag:

  • Att EU och Finland godkänner produktionen av insekter som livsmedel då vetenskaplig kvalitetskontroll utförts

Kongressens beslut:

  • Att EU och Finland godkänner produktionen av insekter som livsmedel då vetenskaplig kvalitetskontroll utförts

År: 2016
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Miljö