I Finland är den allmänna mervärdesskattesatsen 24 % och den uttas på de flesta varor och tjänster, inklusive alla hygienartiklar. SU i Nyland anser det motiverat att sänka mervärdesskattesatsen på kvinnors hygienartiklar (bindor, tamponger och trosskydd) till den lägre (i SU:s skattepolitiska program föreslagna) skattesatsen på 14 %. Detta eftersom halva befolkningen använder ovan nämnda produkter utan direkta valmöjligheter.

I flera länder har man fört aktiva kampanjer för att skattesatsen på kvinnors hygienartiklar ska slopas. Kampanjen i Kanada nådde stor framgång och man har beslutat på att helt ta bort mervärdesskattesatsen från menstruationsskydd. Detta är inte möjligt i Finland eftersom Europeiska unionens råd har antagit rådets direktiv 2006/112/EG, i vilket det stadgas att det ska uttas mervärdesskatt på alla varor.

Svensk Ungdom i Nyland vill därför att SU ska arbeta för:

  • Att mervärdesskatten på kvinnors hygienartiklar (bindor, tamponger och trosskydd) sänks från den allmänna skattesatsen på 24 % till den lägre (i SU:s skattepolitiska program föreslagna) skattesatsen på 14 %

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar

Motionären önskar att mervärdesskattesatsen på kvinnors hygienartiklar, dvs. bindor, tamponger och trosskydd, skulle sänkas till 14 procent. Förbundsstyrelsen kan förstå tanken bakom motionen men anser ändå inte att det är befogat att sänka momsen på kvinnors hygienartiklar i Finland. Idag är skattesatsen för läkemedel som avses i läkemedelslagen och för vissa preparat av läkemedelstyp som definieras i läkemedelslagen 10 procent.

Den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpas på läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987). Bindor, tamponger och trosskydd når inte upp till de krav som ställs på läkemedel. Kraven är att de är ett preparat eller ämne vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymptom, varför en sänkt momssats inte heller kunde motiveras med detta.

I andra delar av världen där man tagit bort skatten på hygienprodukter har till exempel alla nödvändigheter varit befriade från skatt förutom tamponger och bindor, samt i vissa delar har till exempel andra sanitära produkter varit befriade från skatt, medan tamponger och bindor blivit beskattade. I Kanada, som motionären använder som jämförelseobjekt, har till exempel inkontinensskydd varit befriade från mervärdesskatt (Grades and Service Tax i Kanada), medan tamponger, bindor och trosskydd har beskattats.

I Finland är sanitära produkter, som exempelvis inkontinensskydd, bindor eller tamponger, beskattade med 24 procent moms och nödvändigheter beskattas antingen med 10, 14 eller 24 procent moms. Här finns inte samma motsättning mellan produkter som existerar i andra länder. En internationell jämförelse är svår att göra, eftersom beskattningens utgångspunkt är så väldigt olika i olika delar av världen. Ifall motionären menar att det är själva priset på hygienartiklarna som är det verkliga problemet kunde man istället satsa på mera handledning kring menskoppen som är ett billigt alternativ till de ovannämnda produkterna.

Förbundsstyrelsen anser även att det finns en stor mängd produkter som enbart en viss del av befolkningen behöver, och att en sänkning av momsen på bindor, tamponger och trosskydd skulle leda till frågan för vilka andra produkter man kunde sänka momsen på grund av att personer som använder dessa produkter inte har några direkta valmöjligheter att använda eller inte använda produkten.

Ett exempel är glasögonbärare, som inte kan fungera utan sina glasögon, och ändå är tvungna att betala 24 procent moms. Största delen av dessa människor har inga valmöjligheter att använda eller inte använda glasögon. Det finns många andra dylika produkter som enbart en del av befolkningen behöver använda. Förbundsstyrelsen anser därför att en sänkt momssats inte kan motiveras med att enbart en del av befolkningen är tvungen att använda produkterna utan valmöjligheter.

Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

  • Att mervärdesskatten på kvinnors hygienartiklar (bindor, tamponger och trosskydd) sänks från den allmänna skattesatsen på 24 % till den lägre (i SU:s skattepolitiska program föreslagna) skattesatsen på 14 %

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Ekonomi