För tillfället ska den som kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn dömas till böter eller fängelse i högst sex månader om hen förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden är minst 0,5 promille i hens blod eller minst 0,22 milligram per liter i hens utandningsluft. Svensk Ungdom i Nyland anser en sänkning från 0,5 promille till 0,2 promille vara motiverad.

I juli år 2015 presenterades en undersökning som TNP Gallup gjort för Finlands Bilskoleförbund angående promillegränsen. I undersökningen deltog 1000 finländare varav 46 procent var för en sänkning av promillegränsen. Detta indikerar på att det finns en vilja hos finländare att sänka promillegränsen. Annat som motiverar en sänkning av promillegränsen är att våra grannländer Sverige, Norge och Ryssland har en promillegräns på 0,2 promille. Ett enhetligt system underlättar och är att förespråka.

En sänkning av promillegränsen hindrar nödvändigtvis inte dem som kör med 1,5 promille, men det ger en klar signal om att alkohol och framförande av motordrivet fordon och spårvagn inte hör ihop. En sänkning skulle i de allra flesta fall inte hindra en person från att njuta av ett glas vin till maten. Däremot kunde det leda till att människor slutar “sporta” med sina intag och håller sig till en säker mängd.

Svensk Ungdom i Nyland vill därför att SU ska arbeta för:

  • Att det i strafflagens 23 kap. 3 § 1 mom. ändras från minst 0,5 promille till minst 0,2 promille.

Svensk Ungdom i Nyland

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har tidigare också diskuterat promillegränser och välkomnar diskussionen igen. Svensk Ungdom anser att individens frihet kommer med ansvar. Föbundsstyrelsen vill påpeka att problemet i trafiken inte är de som kör bil med 0,2-0,5 promille alkohol i blodet utan de som blåser över 1,2 promille, precis som motionären också konstaterat.

Förbundsstyrelsen anser att signalen till de som blåser över 1,2 promille inte blir klarare även om gränsen sänks till 0,2.  Förbundsstyrelsen anser att problemen med rattfyllerister inte löses med att ytterligare sänka gränsen, eftersom största delen av befolkningen är kloka användare av alkohol. Det kan även tilläggas att mängden dödsolyckor på grund av alkohol har minskat under de senaste åren, år 2014 sjönk de från 28 procent till 17 procent.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas vilja att minska antalet dödsolyckor kopplade till alkohol men tror inte att en sänkning av promillegränsen ger önskad effekt. Istället skulle situationen kunna förbättras med en ökad användning av alkolås. I dagsläget är alkolås obligatoriskt endast i motorfordon som används för skolskjuts. Flera har argumenterat för att alkolås borde vara obligatoriska i alla fordon i Finland. Det har föreslagits att alkolås skulle finnas i alla nya motorfordon,  något förbundsstyrelsen ser att SU kunde jobba för.

Med dessa  motiveringar som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

År: 2016
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Alkohol, trafiksäkerhet