I Finland har utbildningen traditionsenligt baserats på vetenskapen, liksom i västvärlden överlag. Likväl finns det fortfarande teorier som aktivt utmanar vetenskapen, och samtidigt lever vi i ett samhälle där det blir allt svårare att urskilja sanning i den flod av information som sköljer över oss. Medvetna försök görs för att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen. Exempelvis i USA finns det flera skolor som undervisar alternativa teorier till evolutionsteorin. I preventivt syfte bör skolan i Finland göra ett ställningstagande emot dylika irrläror.

I ett styrdokument till Sveriges läroplan sägs följande: ’’Genom att diskutera vad som utmärker naturvetenskapen kan eleverna få förståelse för hur naturvetenskap förhåller sig till andra sätt att veta och tro. Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen. Det handlar i stället om att belysa i vilka sammanhang och situationer naturvetenskapliga kunskaper är användbara.” Vad som menas är att evolutionsteorin har betydelse inom biologiundervisnigen men inte en särskild plats i gemene mans världsbild.

Det är viktigt att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande, men antaganden ska baseras på en så grundlig vetenskap som möjligt. Vi ska inte sammankoppla vetenskap med trosfrågor i skolan, utan det ska vara en tydlig gräns mellan vad som är verklighet och vad som är spekulationer. Håll religionsundervisningen för sig och biologin för sig.

Svensk Ungdom i Österbotten vill därför att SU arbetar för:

  • Att vetenskapliga teorier inte jämställs med kreationistiska filosofier i den finländska skolan
  • Att ett tydligt ställningstagande görs gällande läroplanens vetenskapliga basis i Finland

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar

Den nuvarande läroplanen nämner tydligt att all kunskap som lärs ut ska stå på vetenskaplig grund och att eleverna ska utveckla kritiskt tänkande. Grunderna för läroplanen som tas i bruk hösten 2016 poängterar även vetenskapens vikt i utbildningen som den också gjort tidigare.

Läroplanen kräver tydligt att all undervisning ska vara konfessionslös. Vissa religiösa traditioner har fortfarande en plats i skolorna i form av evenemang som t.ex. morgonsamlingar, men detta är inte en del av undervisningen. I läroplanen nämns flera gånger vikten av att undervisningen i hög grad ska vara mångvetenskaplig. Med hjälp av mångvetenskapliga lärområden kan sättet att arbeta bli allt mer funktionellt och förutsättningarna för praktiskt och undersökande lärande i olika lärmiljöer ökar.

Den nya läroplanen revideras för tillfället och tas i bruk höstterminen 2016. I den grundläggande utbildningen ska värdediskussioner som förs med eleverna ge dem förutsättningar att känna igen och definiera värden och värderingar som de konfronteras med. Eleverna ska även ges förutsättningar att kritiskt reflektera kring dessa värden och värderingar.

Eleverna ska få stöd för att utveckla sin egen värdegrund. I och med detta kan man konstatera att det i läroplanen redan nu finns ett ställningstagande gällande vikten av vetenskapen i utbildningen och att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder

 

År:2016
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Utbildning