Cigarettfimpar är ett av de vanligaste skräpen. Gatustädning kostar. Genom att uppmuntra renlighet driver man ner offentliga utgifter. En renare gatubild gör städer och tätorter mer attraktiva att bo i. En vacker miljö tillfredsställer människors estetiska sinne. Därför föreslår vi att åtgärder vidtas för att göra det lättare att ta sitt ansvar för att gatorna hålls rena från cigarettfimpar.

Cigarettfimparna är inte enbart ett estetiskt problem. Fimparna innehåller bland annat kadmium som är en tungmetall. Tungmetaller är skadliga för människor, djur och natur. Kadmium är ett cancerframkallande ämne och det finns ett samband med förekomsten av lungcancer.

Städningen av nedskräpade gator medför en betydande kostnad för kommunerna. Tänk på det här nästa gång du slänger fimpen på gatan. Det kostar att skräpa ner!

Genom att man ser till att det finns fler skräpkorgar och askkoppar tillgängliga underlättas individens eget ansvar för sin nedskräpning.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland att:

  • Svensk Ungdom ska starta en kampanj mot nedskräpning och specifikt mot att slänga fimpar på gatan.
  • Svensk Ungdom jobbar för att samhället gör det lättare för individen att ta sitt ansvar för att bekämpa nedskräpning.

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar:

Motionens idé är välmenande, men att fimpa på gatan är redan nu olagligt. I Strafflagen 19.12.1889/39 2 a KAP 9§ står det:

”Ordningsbot kan också bestämmas som påföljd för ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet enligt avfallslagen(646/2011)”.

I Avfallslagen 646/2011 72§ definieras nedskräpningsförbudet enligt följande:

”I miljön får inte avfall lämnas, maskiner, anordningar, fordon, fartyg eller andra föremål överges eller ämnen släppas ut så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud).”

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att man varken bör fimpa på gatan eller i naturen, men anser dock inte att det är Svensk Ungdoms roll att föra en aktiv kampanj i frågan Svensk Ungdoms roll är att ha en politisk åsikt och föra en politisk agenda. Antalet soptunnor för såväl fimpar som allmänt skräp kunde man dock öka, men då detta blir en lokal snarare än en nationell fråga. Förbundsstyrelsen uppmanar lokalavdelningarna och kretsarna att ta tag i frågan i den stad eller kommun de verkar.

En aspekt som även bör beaktas är att tobakslagen förnyas som bäst och träder i kraft senast den 20.5.2016 i enlighet med EU:s tobaksproduktdirektiv. Den uppdaterade lagstiftningen är mera sammanhängande och själva rökningen görs ännu mera oattraktiv.

Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder

 

År: 2016
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Miljö