År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Miljö

 

Finland borde bli bättre på att återvinna avfall. Vid återvinning minskas mängden råmaterial som utvinns ur naturen och samtidigt minskar vårt ekologiska fotavtryck. Med en hög återvinningsgrad minskas de sammanlagda koldioxidutsläppen och man sparar både energi och pengar.

När det gäller kompostering av bioavfall ligger Finland under medelvärdet för Europa. År 2015 var Europas medeltal 78 kg per invånare och i Finland låg siffran på 62 kg. Österrike hade en så hög siffra som 175 kg per person. I Finland hamnade samma år 57 kg avfall per person på soptippen som deponier medan samma tal för Tyskland var endast 1 kg. Siffrorna är hämtade från eurostats

Mycket av avfallet bränns i Finland, och vissa förbränningsanläggningar tar till vara på energin som frigörs, vilket är bra. Men mycket mera än energi kunde utvinnas från av avfallet som bränns om man istället komposterade eller återvann avfallet.

Finland är bra på avfallshantering men vi bör föregå med gott exempel i alla miljöfrågor och därför också vara ledande på detta område. I en värld där trenden är en allt högre konsumtion av varor är det ännu viktigare att effektivera avfallssorteringen.

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet anser därför att SU bör arbeta för:

 • ATT Finland når över Europas medeltal i kompostering av bioavfall
 • ATT Finland når samma återvinningsgrad som toppländerna i Europa

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

I Finland har man under de senaste åren blivit bättre på att återvinna. Idag är det endast ungefär en tiondel av allt avfall som körs till en soptipp eller bränns. Det är även positivt att det finns plastinsamlingar i många kommuner. Det finns ändå utrymme för förbättring, och även om Finland ligger bättre till än medeltalet av Europas länder när det kommer till återvinning finns det ändå mycket arbete som kan göras här.

Förbundsstyrelsen anser att motionären tar upp viktiga punkter i sina att-satser, men att motionen kunde utvecklas ytterligare. Det här kunde göras genom att lägga till en att-sats om att avfallsanläggningarna i en allt högre grad ska prioritera och satsa på biogas, eftersom det är ett miljövänligare alternativ till de bränslen man använder sig av idag. Biogasen har på många håll utvecklats till ett allt vanligare alternativ men behöver etableras i en ännu högre grad. En fördel med biogasen är att den har lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla de drivmedel som idag finns på marknaden.

I Finland fanns i början av år 2017 26 stycken offentliga tankningsstationer för biogas, medan motsvarande siffra för Sverige är omkring 160 stycken. Här ser vi att skillnaden är enorm och att Finland kan utöka användningen av biogasen.

Med denna utredning som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT Finland når över Europas medeltal i kompostering av bioavfall
 • ATT Finland når samma återvinningsgrad som toppländerna i Europa
 • ATT kommunerna utvinner biogas vid sina avfallshanteringsanläggningar

 

Utskottets förslag:

 • ATT Finland når över Europas medeltal i kompostering av bioavfall
 • ATT Finland når samma återvinningsgrad som toppländerna i Europa
 • ATT kommunerna utvinner biogas vid sina avfallshanteringsanläggningar

 

Kongressens beslut:

 • ATT Finland når över Europas medeltal i kompostering av bioavfall
 • ATT Finland når samma återvinningsgrad som toppländerna i Europa
 • ATT kommunerna utvinner biogas vid sina avfallshanteringsanläggningar