År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland  och jämställdhetsutskottet
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

För tillfället är Finland det enda nordiska landet som förutsätter sterilisering för att få göra ett könsbyte. Tvångssterilisering kränker en transpersons mänskliga rättigheter till självbestämmanderätt och personlig integritet. Därför bör den nuvarnade translagen revideras så att kravet på tvångssterilisering och medicinsk vård för bekräftande av juridiskt könsbyte slopas.

Detta är inget nytt fenomen utan Finland har flera gånger blivit prickad för att ha en diskriminerande lagstiftning av transpersoner. Det finns ett färdigt lagförslag till en ny translag väntande vid justitieministeriet som skyddar transmänniskans självbestämmanderätt, privatlivets skydd och personlig integritet. Den nuvarande regeringen har valt att inte föra den förnyade translagen vidare. Vi vet inte hur följande regering ser ut och detta ärende ska inte vänta.

Därför vill Svensk Ungdom i Nyland och Jämställdhetsutskottet att SU bör arbeta för:

– ATT translagen förnyas och kravet på tvångssterilisering slopas

– ATT Svenska Ungdom startar ett medborgarinitiativ om att en ny translag skall träda i kraft

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett mycket viktigt ämne som inte bara är en mänsklig rättighet utan också tangerar personens självbestämmanderätt om sin egen kropp, sexualitet och kön. Den nuvarande translagen är från år 2003 och utgår inte från självbestämmanderätt utan förutsätter oförmåga till fortplantning som villkor för juridiskt fastställande av kön, d.v.s. sterilisering, precis som motionären också konstaterat. Lagen kräver också att en person som korrigerar sitt kön ska vara myndig och ha fått en diagnos om mental ohälsa. Då FN:s människorättsråd i år granskade Finlands människorättssituation gav åtta länder en rekommendation om att revidera den nuvarande translagen. Europeiska människorättsdomstolen har i början av år 2017 i sin dom (GARÇON ET NICOT c. FRANCE) konstaterat att bl.a. krav på tvångssterilisering inte följer Europakonventionens åttonde artikel (angående skydd för de mänskliga rättigheterna och den grundläggande friheten). Då till och med människorättsdomstolen konstaterar att personers mänskliga rättigheter inte tryggas är det minst sagt ett stort behov av en revidering av translagen.

Lagförslaget finns redan färdigskrivet hos justitieministeriet men det fick inte stöd under den nuvarande regeringens regeringsförhandlingar/regeringsprogrammet. Därför framskrider inte ärendet till riksdagen under denna regeringsperiod.

Förbundsstyrelsen anser att Svensk Ungdom ska inte vara den som initierar ett medborgarinitiativ i frågan eftersom förbundet anser att organisationer som är specialiserade i ämnet, som t.ex. Seta eller Trasek, borde ta rollen som medborgarinitiativets skrivare.

Den 14 mars 2018 ordnades en träff med Svensk Ungdoms förbundsstyrelse och Trasek. Trasek ville presentera sina mål för den möjliga lagrevideringen samt berätta om sin kampanj som Svensk Ungdom också kommer att delta i. Under diskussionen har Svensk Ungdom fört fram idén om att Trasek borde skriva ett medborgarinitiativ om den nya translagen. Ett medborgarinitiativ har diskuterats hos Trasek. Under diskussionen tyckte Traseks representanter vidare att det lagförslag som finns färdigt i ministeriet inte är den bästa lösningen för transsexuella. Enligt experterna borde den juridiska ändringen av könet och den biologiska könskorrigeringen särskiljas tydligt från varandra i lagtexten.

Under verksamhetsåret 2017-2018 har vice ordförande Jose Forslund lyft upp ärendet om behovet av en ny translag i sin kolumn i Svensk Ungdoms tidning Liber hösten 2017.

Svensk Ungdom kommer fortsättningsvis att jobba för att translagen totalrevideras samt att andra rättigheter för sexuella minoriteters och könsminoriteters ställning i samhället förbättras. Förbundet kommer aktivt att delta i samhällsdiskussionen om sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter samt ha translagen som ett av målen i sitt politiska programmet.

Med denna utredning anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Utskottet föreslår att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut

Kongressen beslöt enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte återger.