År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Miljö

På Kongressen 2016 godkände Svensk Ungdom en motion om kilometerersättning för cykelresor till jobbet, så att cykling blev attraktivare än tidigare. Nu behöver vi ta steget ända ut och prioritera arbetsresor med cykel framom arbetsresor med bil. Vi måste bryta tankesättet att bilen är fordon nummer ett. Cykeln är inte ett sämre fordon än bilen och bör användas mer än den gör idag, speciellt i tätorter.

Genom att välja cykeln framom bilen minskas växthusgasutsläppen och hälsan gynnas. För en person med stillasittande arbete är en stund av motion mer än välkommen. Om det är färre bilar på gatorna så minskar rusningstrafiken vilket alla kan glädjas åt. Cykeln först!

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet anser därför att Svensk Ungdom bör arbeta för

  • ATT arbetsresor med cykel prioriteras framom bil
  • ATT förbundet ska vara en föregångare och anskaffa cyklar till respektive kretskansli

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 31 och 32 behandlas tillsammans (se svar nedan).

 

Utskottets förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 31 och 32 behandlas tillsammans (se svar nedan).

 

Kongressens beslut:

Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 31 och 32 behandlas tillsammans (se svar nedan).