År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Jämställdhet

Feministisk stadsplanering betyder att alla invånare kan vistas på staden allmänna platser på samma villkor. Feministisk stadsplanering ser kritiskt på stadsstrukturer och ifrågasätter deras grunder. Ett exempel är att låta bygga färre mörka gränder där kvinnor känner sig osäkra men också feministisk snöplogning.

Vad är jämställd snöröjning?

Jämställd snöplogning betyder att kollektivtrafik, fotgängare och cyklister prioriteras då snön plogas från vägarna. Karlskrona och Stockholm har infört jämställd snöröjning.  Grundidén är att förskjuta fokus från den mansdominerade biltrafikens behov till behovet av kollektivtrafikens användare, som är mest kvinnor, barn och äldre.  I Helsingfors använder färre än en tredjedel av alla män kollektivtrafik, medan över hälften av alla kvinnor i Helsingforsregionen använder sig av kollektivtrafiken. I Helsingfors använder flest män kollektivtrafik jämfört med resten av landet. Det är också oftast kvinnor som för barnen till dagis och skolan.

Kvinnor är betydligt mera halkbenägna än män, vilket kan bero på att de farleder kvinnor använder ofta är oplogade. Kostnader för att sköta benbrott och andra skador som är halkrelaterade är märkbart högre efter snöfall. I Sverige skadar sig tre gånger fler fotgängare än bilister i singelolyckor orsakade av halka. Siffran är antagligen liknande i Finland. Fem centimeter försvårar en fotgängare framfart ordentligt, speciellt om personen är äldre, sjuklig, eller rör sig med barnvagn. Samtidigt påverkar fem centimeter snö bilister mycket mindre.

Tanken är inte att prioritera ena könet framom det andra – därför borde denna slags snöröjning kallas “rättvis snöplogning”. Det är lika viktigt som alltid att ambulanser och brandbilar kommer fram och de tungt trafikerade farlederna kommer också i fortsättningen att plogas. Bussarna måste ju också fram – om inte, skulle jämställd snöplogning inte ha en poäng.  Däremot ska det inte ske på fotgängarnas bekostnad, som i sin tur förvärrar framfarten av halva vår befolkning.

Detta initiativ är också grönt. Att åka kollektivt kan kännas motigt på vintern, speciellt om trottoaren till busshållplatsen och området kring busshållplatsen är oplogad mycket längre än uppfarten för bilen. Då lockar bilen den lata människan mycket mer än bussen, tåget, spårvagnen eller metron. Jämställd snöplogning är ett sätt att konkurrensutsätta biltrafiken och göra kollektivtrafiken mera attraktiv. En skolresa i Finland är i medeltal cirka sju kilometer, precis som de flesta bilresor för att sköta ärenden. Sju kilometer är ett gång- eller cykelavstånd, och genom att ploga också cykelvägar, kan folk också cykla mera.  Helsingfors är ligger betydligt efter många andra europeiska cykelstäder som Köpenhamn, trots att vintercykling också blir populärare hela tiden.

Ett Finland som står för jämlika värden och lika rättigheter bör därför införa jämställd snöröjning.

Finland är en av de bästa länderna för en kvinna att bo i och är en av grundstenarna i finsk utrikespolitik, så därför vill SU i Helsingfors fortsätta jobba för ett bättre och jämställdare Finland.

SU i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för

 • ATT implementera jämställd snöplogning i de stora finska städerna
 • ATT öka vetskapen och medvetenheten om behovet för jämställd snöplogning och dess fördelar
 • ATT stödja och verka för att kollektivtrafiken blir enklare och mera tillgänglig samt att cykling är möjligt året om


Svensk Ungdom i Helsingfors

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett väldigt angeläget ärende. Stadsplaneringen fokuserar ofta på framkomlighet och man glömmer ofta bort mindre vägar, som speciellt barn, kvinnor och äldre rör sig på. Kvinnor upplever oftare än män att de känner sig otrygga eller hotade när de rör sig utomhus om kvällarna eller då det blivit mörkt. I längden påverkar det kvinnors fria rörlighet. Det här borde i allt högre grad beaktas i stadsplaneringen när man planerar nya områden. Det kan handla om rätt enkla detaljer, som att öka gatubelysningen i ett område där många känner sig otrygga.

Feministisk stadsplanering innefattar även snöplogning och i vilken ordning en kommun väljer att ploga sina vägar. Mindre vägar, exempelvis till skolor och daghem, där kvinnor oftare rör sig prioriteras ofta lägre än större vägar. Att se över hur en kommun plogar sina vägar medför dock inte att de stora vägarna skulle lämnas oplogade, utan man skulle även prioritera stora vägar där kollektivtrafiken rör sig och där t.ex. ambulanser kör.

Det har visat sig att kvinnor i en högre grad rör sig med kollektivtrafik än män och är mer måna om miljön och trafiksäkerheten. Precis som motionären också lyfter fram innefattar initiativet ett grönt tänkande. Feministisk stadsplanering har införts eller håller på att införas i många kommuner i Sverige, däribland Stockholm, från och med år 2017. Då handlar det om att införa den feministiska stadsplaneringen i planeringsskedet av nya områden och på det här sättet ta in den feministiska aspekten.

Förbundsstyrelsen håller sig dock aningen skeptisk till hur kollektivtrafiken borde göras enklare i den tredje att-satsen och föreslår därför att slopa ordet ”enklare”. Kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för alla både i städer och på landsbygden och den bör främjas som ett miljövänligare alternativ, precis som cykling, vilket motionären också lyfter fram. Förbundsstyrelsen anser att motionen fokuserar väldigt mycket på endast snöplogning, och föreslår därmed att lägga till en fjärde att-sats om stadsplaneringen överlag och samtidigt lyfta upp att kvinnor ofta känner sig osäkra att röra sig i vissa områden. På det här sättet blir motionen mer heltäckande och innefattar också frågor kring exempelvis belysning.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska jobba för:

 • ATT implementera jämställd snöplogning i de stora finska städerna
 • ATT öka vetskapen och medvetenheten om behovet för jämställd snöplogning och dess fördelar
 • ATT stödja och verka för att kollektivtrafiken blir mera tillgänglig samt att cykling är möjligt året om
 • ATT låta bygga färre mörka gränder och vägar där kvinnor känner sig osäkra

 

Utskottets förslag:

 • ATT implementera jämställd snöplogning i de stora finska städerna
 • ATT öka vetskapen och medvetenheten om behovet för jämställd snöplogning och dess fördelar
 • ATT stödja och verka för att kollektivtrafiken blir mera tillgänglig samt att cykling är möjligt året om

 

Kongressens beslut:

 • ATT implementera jämställd snöplogning i de stora finska städerna
 • ATT öka vetskapen och medvetenheten om behovet för jämställd snöplogning och dess fördelar
 • ATT stödja och verka för att kollektivtrafiken blir mera tillgänglig samt att cykling är möjligt året om
 • ATT låta bygga färre mörka gränder och öka belysningen på existerande mörka gator och gränder där människor kan känna sig otrygga