År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Miljö

Fisk är på många ställen hotad eller har helt försvunnit i våra vatten. Detta är ett resultat av att fiskens lekplatser och födoområden förändrats på grund av energiproduktion, klimatförändringar och bebyggelse. På flera områden försöker man återställa dessa lekplatser för att stärka det naturliga beståndet så att återväxten kan tryggas. För att se resultat av detta viktiga arbete behövs dock större resurser.

Utplantering av fisk minskar på fisketrycket på den naturliga stammen och hjälper populationen att återetablera sig. Laxfiskar såsom lax, havsöring och sik är beroende av forsande vatten för att leka, och vägar behövs för att nå lekplatserna. Att bygga och restaurera fiskvägar är således viktigt för flera fiskarter. Det bibehåller mångfalden i vattendragen och möjliggör ett inhemskt fiske av dessa arter också i framtiden.

Utplanteringar och återställande av vandringsvägar skapar flera socioekonomiska effekter. Fritidsfiske som är ett av finländarnas största fritidsintressen med 1,6 miljoner utövare samt fisketurism ger inkomster till de lokala samhällena. Yrkesfisket gynnas också av utplanteringar och förbättrade miljöer för fisk.

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT flera fiskvägar byggs och att befintliga restaureras
  • ATT utplantering av fisk och fiskvägar ges större resurser

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsen svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende som ligger Svensk Ungdoms hjärta nära. Fiskebeståndet är hotat på många håll och en aktiv fiskepolitik är en förutsättning för att ha fisk i våra vatten i framtiden.

Fiskar utplanteras av många olika orsaker. En stor del av utplanteringarna är obligatoriska och görs av aktörer som förändrar eller belastar miljön. Utplantering av fisk görs också av ägare till vattenområden och fiskeföreningar för att öka möjligheterna till fångst av önskad fisk i sina vatten. Naturresursinstitutet och andra aktörer försöker också stimulera utrotningshotade fiskarter och -bestånd genom att plantera ut fisk. Ökade resurser för utplanteringen ger bättre möjligheter att stärka det inhemska fiskebeståndet.

Laxen är en vandringsfisk. Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år. Efter de här åren vandrar de mot havet och de flesta laxar vandrar till södra Östersjön där de växer snabbt. Efter ett par år vandrar de tillbaka mot sina hemälvar. Leken sker sedan under senhösten och honan gräver en lekgrop där äggen läggs. Sedan börjar livscykeln om. Att återskapa vandringsvägar och uppväxtområden i älvarna är en viktig del i att ge laxen chans att nå sin fulla utvecklingspotential och något som förbundsstyrelsen stöder varmt.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT flera fiskvägar byggs och befintliga restaureras
  • ATT utplantering av fisk och fiskvägar ges större resurser

 

Utskottets förslag:

  • ATT flera fiskvägar byggs och befintliga restaureras
  • ATT utplantering av fisk och fiskvägar ges större resurser

 

Kongressens beslut:

  • ATT flera fiskvägar byggs och befintliga restaureras
  • ATT utplantering av fisk och fiskvägar ges större resurser