År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Trafiksäkerhet

 

Under de senaste vintrarna har de mindre trafikerade vägarnas underhåll blivit undermåligt skött, vilket resulterat i fler trafikolyckor och dikeskörningar. Den största orsaken är att vägarnas vinterunderhåll har påbörjats allt för sent, samt att det har tagit för länge. Snön har packats och djupa hjulspår, upptill cirka sex centimeter, har uppkommit på vägarna.

Därför borde åtgärdstiden ändras omgående, så att det tar maximalt ett par timmar för plogning och sandning, också för vägar inom de lägre underhållsklasserna. Många yrkeschaufförer har även uttryckt rädsla för att utföra sitt yrke på grund av vägskicket. Bussbolag har i själva verket bedömt att turer måste ställas in på grund av detta. Nu bör NTM-centralen se över hur vägunderhållet delegeras till vägentreprenörerna, för att undvika fördröjningar och trafikolyckor i framtiden.

 

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU ska arbeta för:

  • ATT NTM-centralerna prioriterar vinterunderhållet av vägar i såväl högre som lägre underhållsklasser

 

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären och förbundsstyrelsen är av samma åsikt om skicket och underhållet av de finska vägarna. Vintrar såsom den senaste, då temperaturen ofta pendlar mellan plus- och minusgrader, gör dessutom vägunderhållet svårare.

Finlands totala reparationsskuld för vägarna uppgår idag till ca 2,6 miljarder euro, medan ca en miljard euro anses utgöra gränsen för vad som är rimligt. Förbundsstyrelsen anser ändå inte att vägunderhållet kan prioriteras lika mycket på alla vägar. Det finns orsaker till att vissa vägar prioriteras högre än andra, vilket har att göra med mängden trafik som rör sig på vägarna. Förbundsstyrelsen tycker även att det här är motiverat. I motionen efterfrågas att man på NTM-centralerna ska prioritera alla vägklasser, men inte i vilken utsträckning eller på vilket vis det här ska göras.

NTM-centralerna ges finansiering av staten och gör sin egen budgetering, planering och upphandling utgående ifrån den. Förbundsstyrelsen anser att det också i framtiden bör göras skillnad på vägklasserna och prioriteringen av dem, och ser hellre att man från statligt håll skulle reda ut reparationsskulden och samtidigt prioritera NTM-centralernas finansiering för vägunderhåll.

Med denna motivering anser förbundsstyrelsen att denna motion inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.