År (vuosi): 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet
Ämnesord: Ekonomi

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut. Finnvera kan bland annat låna pengar för företagsförvärv, ägarbyte och tillväxtinsatser. Enligt dagens regler kan Finnvera antingen låna eller garantera 50 % av beloppet som behövs. Så en överlåtelse som kostar 1 000 000 € kan Finnvera låna högst 500 000 €. Detta innebär att en privatperson är tvungen att skaffa egna säkerheter för lika stor summa, vilket är en mycket svår och ibland till och med omöjlig uppgift för många. Detta är ett speciellt situationen i generationsväxlingar och ägarbyten. Dessutom, är bankernas möjlighet att riskfinansiera, dvs låna ut utan säkerheter begränsade.

Med dagens 50 % regel hamnar mottagaren eller köparen ta ett stort ekonomiskt ansvar. Därför anser vi att Finnveras andel av finansiering i ägarbyten borde utökas upp till 100 % för 500 000 € och 80 % på överstigande belopp upp till 1 500 000 € och 60 % på ytterligare överstigande belopp.

Dessutom anser vi att Finnvera kunde ytterligare avskaffa de branschbegränsningar som finns för lånen. I dagens läge blir till exempel transportföretag som går på gummihjul inte beviljade Finnvera lån. Principen borde vara att alla lönsamma företag borde bli beviljade Finnvera finansiering i samband med ägarbyten.

Svensk Ungdoms ekonomi- och arbetspolitiska utskott anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT finansiering i ägarbyten borde utökas upp till 100 % för 500 000 € och 80 % på överstigande belopp upp till 1 500 000 € och 60% på ytterligare överstigande belopp.
  • ATT avskaffa de branschbegränsningar som finns för lånen.

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Finnvera kan ensamt finansiera ett företag som grundas om den finansiering som behövs inte överstiger 50 000 euro. Om finansieringsbehovet för ett projekt överstiger 50 000 euro behövs även andra finansiärer, vanligen en bank, samt en tillräcklig självfinansieringsandel. Finnveras andel av den totala finansieringen, som beviljas som lån eller borgen, varierar från fall till fall. I projekt som drivs av kraftigt växande, innovativa företag kan Finnvera vara huvudfinansiär med en finansieringsandel som överstiger 50 procent.

I övriga situationer är Finnvera partiell finansiär med en mindre finansieringsandel. I nystartade (mindre än 3 år gamla) företagsprojekt, i projekt som främjar tillväxten och konkurrenskraften hos befintliga företag samt i företagsarrangemang kan Finnveras finansieringsandel vara cirka 30–50 procent. I övriga projekt som drivs av företag som är verksamma på hemmamarknaden är Finnveras finansieringsandel cirka 30 procent. Storleken på den självfinansieringsandel som krävs varierar i enlighet med projektets innehåll. Vanligen förutsätter Finnvera en självfinansieringsandel på 15 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.

Förbundsstyrelsen anser att motionärens förslag kunde underlätta ägarbyten, särskilt i sådana fall där företagaren inte har möjlighet till en stor självfinansieringsandel. Förbundsstyrelsen tycker ändå att Finnvera inte ensamt ska behöva finansiera ägarbyten och föreslår därför att Finnvera ska finansiera 80 procent av projekt mellan 50 000 och 500 000. Projekt under 50 000 ska även i fortsättningen kunna finansieras i sin helhet av Finnvera. I situationer där 1,5 miljoner euro i finansiering behövs kunde andelen vara 70 procent och över 1,5 miljoner 60 procent. Principen för bransch begränsningarna borde, precis som motionären konstaterar, vara att alla lönsamma företag kunde bli beviljade finansiering av Finnvera i samband med ägarbyten.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT finansiering i ägarbyten utökas upp till 80 procent för lån värda 50 000–500 000 €, till 70 procent på överstigande belopp upp till 1 500 000 € och till 60 procent på ytterligare överstigande belopp
  • ATT avskaffa de bransch begränsningar som finns för lånen

 

Utskottets förslag:

  • ATT finansiering i ägarbyten utökas upp till 80 procent för lån värda 50 000–500 000 €, till 70 procent på överstigande belopp upp till 1 500 000 € och till 60 procent på ytterligare överstigande belopp
  • ATT avskaffa de bransch begränsningar som finns för lånen

 

Kongressens beslut:

  • ATT finansiering i ägarbyten utökas upp till 80 procent för lån värda 50 000–500 000 €, till 70 procent på överstigande belopp upp till 1 500 000 € och till 60 procent på ytterligare överstigande belopp
  • ATT avskaffa de bransch begränsningar som finns för lånen