År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

För att göra i abort i Finland måste du uppge ett skäl för det. I Finland kan du avbryta en graviditet i tidigt skede i följande fall:

Om förlossningen kan utgöra en risk för din hälsa

Om du är under 17 eller över 40 år gammal

Om du redan har fött fyra barn

Om du inte kan ta hand om barnet på grund av en sjukdom.

Som orsak för abort räcker även att det med tanke på din livssituation skulle vara en alltför stor belastning att föda barnet eller att ta hand om det. I praktiken kan orsaken vara någon av följande: familjeförhållanden, arbetssituation, boende, framtidsplaner eller ekonomisk situation.

I alla nordiska länder utom Finland och Island har kvinnan rätt till fri abort fram till v. 12. I praktiken får dock kvinnor i Finland i princip alltid göra abort, men de är ändå tvungna att uppge en orsak till detta. SU i Nyland anser att Finland borde ha samma system som de övriga nordiska länderna med fri abort. En kvinna borde ha rätt att göra abort utan att uppge något skäl för det. Abort är sällan ett enkelt val och ingreppet är ofta både fysiskt och psykiskt betungande. En kvinna borde ha rätt att välja abort utan att behöva motivera sitt val.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT kvinnor i Finland ska ha rätt till fri abort utan att uppge någon specifik orsak


Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

För förbundsstyrelsen är det självklart att varje kvinna har rätt till sin egen kropp och till att fatta beslut om abort. I dagsläget har Finland en lagstiftning som ger kvinnor olika ställning ifall de vill genomgå en abort. För att avbryta graviditeten krävs i de fall lagen föreskriver om en läkares godkännande, medan det i de fall aborten motiveras av sociala skäl krävs två läkares godkännande. Efter vecka 12 krävs ett specialbeslut av Valvira för att få genomföra abort. Den luddiga formuleringen om sociala skäl gör att kvinnor i vissa delar av landet får göra abort mer eller mindre utan någon större diskussion, medan det i andra delar av landet kan vara mycket svårare, med läkare som låtit den egna övertygelsen och tron påverka deras beslut att bevilja abort eller inte. I Finland görs årligen ca 10 000 aborter. Siffran har sjunkit under hela 2000-talet, men för individen är det alltid ett stort beslut. Omkring 90 % av aborterna görs idag av sociala skäl och flesta aborter sker i åldern 20-25.

Den ojämlikhet lagen medför skulle försvinna om alla kvinnor hade rätt till abort utan specifik orsak. En friare abortlagstiftning kombinerat med gratis preventivmedel för unga skulle minska på antalet oönskade graviditeter men också på antalet oönskade barn.

En graviditet räknas från den första dagen av den senaste menstruationen och inte från själva befruktningstillfället. Hur aborten genomförs beror på varje individuellt fall. De allra flesta aborter sker medicinskt i dagens läge, men ibland finns behov av skrapning eller kirurgiskt ingrepp. En graviditet räknas från senaste mensens första dag, inte från själva befruktningstillfället.

I Sverige tillåts fri abort till vecka 18, efter det bör Socialstyrelsen ge tillstånd för abort. Då måste det finnas särskilda skäl till aborten. Exempel på skäl kan vara ålder, att man har problem med alkohol eller droger, mår psykiskt dåligt eller att fostret har någon allvarlig skada eller missbildning.

Människans kroppsliga och reproduktiva integritet och självbestämmanderätt är en grundläggande rättighet. Inskränkningar måste baseras på noga avvägd grund, och på basis av objektiva fakta. Även om alla medicinska och kirurgiska åtgärder alltid medför någon mån av risk, kan förbundsstyrelsen inte identifiera någon punkt mellan vecka 12 och 18 i en graviditet som skulle motivera ett ogiltigförklarande av individens egna val och integritet. Därför anser förbundsstyrelsen att Finland ska följa Sveriges exempel och tillåta abort utan något särskilt skäl fram till vecka 18.

Förbundsstyrelsen anser att en förnyad abortlagstiftning skulle stärka kvinnans ställning och självbestämmanderätt över sin egen kropp.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT kvinnor i Finland ska ha rätt till fri abort utan att uppge någon specifik orsak upp till vecka 18

 

Utskottets förslag:

  • ATT kvinnor i Finland ska ha rätt till fri abort utan att uppge någon specifik orsak upp till vecka 18

 

Kongressens beslut:

  • ATT kvinnor i Finland ska ha rätt till fri abort utan att uppge någon specifik orsak upp till vecka 18