År (vuosi): 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Juridik

Under vårvinter 2017 framgick det under förhandlingen av social- och hälsovårdsreformen i riksdagen att utlåtanden från riksdagens grundlagsutskott inte beaktades av varken regeringen eller de övriga utskotten i riksdagen. Under diskussionen har SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson lyft upp möjligheten att grunda en författningsdomstol i Finland.

En författningsdomstol är en statlig institution vars uppgift är att kontrollera att lagar inte strider mot grundlagen. En författningsdomstol står inte över politiken, utan dess primära uppgift är reda ut ifall färdiga och godkända lagar står i konflikt med grundlagen. På så sätt skulle författningsdomstolen också garantera att vår grundlag tolkas på ett konsekvent sätt över flera regeringsperioder.

Författningsdomstolens syfte är alltså att granska stiftade lagar och garantera grundlagsenliga medborgarnas fri- och rättigheter.  I praktiken gör författningsdomstol en opartisk prövning av en lag. Det behöver eventuellt inte finnas en tvist om grundlagsenligheten, utan medborgare kan anmäla en lag till grundlagsdomstolen, som hen vill att ska granskas.

I skrivande stund är det riksdagens grundlagsutskott som ska granska att lagförslag inte strider mot grundlagen. Problemet med det nuvarande systemet är att ingen partipolitiskt obunden instans som består personer som är utbildade i tolkning av grundlagen som granskar lagar samt lagförslags grundlagsenlighet.

Problemet är att de som sitter i grundlagen är folkvalda politiker, som nog har tillgång till experter, men de har ändå en politisk agenda som kan stå högre än att bevaka att det som står i grundlagen följs.

Därför vill Svensk Ungdom i Helsingfors att Svensk Ungdom ska jobba för:

  • ATT en författningsdomstol grundas i Finland.

 

Svensk Ungdom i Helsingfors

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt ärende. Under de senaste åren har regeringen haft stora problem med bristande lagberedning. Det här har lett till att propositioner som skickats till riksdagen senare har fått dras tillbaka på grund av brister i beredningen.

Under hösten år 2016 lyftes frågan om att införa en författningsdomstol i Finland upp på grund av det omdiskuterade lagförslaget om en social- och hälsovårdsreform. Man funderade på hur de grundläggande rättigheterna tas i beaktande i reformen. Att införa en författningsdomstol i Finland skulle innebära att en opolitisk instans kunde granska huruvida färdiga och godkända lagar står i konflikt med grundlagen.

I dag har grundlagsutskottet i riksdagen möjlighet att granska lagförslag och se till att de inte strider mot grundlagen. Förbundsstyrelsen anser dock att en författningsdomstol skulle kunna vara ett tillägg och fungera som ett komplement till grundlagsutskottet. Eftersom de personer som sitter i grundlagsutskottet är partipolitiskt bundna kan det uppkomma konflikter där de politiska åsikterna går före grundlagen. En författningsdomstol skulle således vara en obunden instans som skulle säkra kontinuitet i lagstiftningen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT en författningsdomstol grundas i Finland

 

Utskottets förslag:

  • ATT en författningsdomstol grundas i Finland

 

Kongressens beslut:

  • ATT en författningsdomstol grundas i Finland