År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

År 2015 anlände drygt 32 000 asylsökande till Finland, en markant ökning jämfört med året innan då antalet asylsökande var 3 650. Migrationsverket tillsammans med Finlands Röda Kors, privata aktörer samt volontärer arbetade då hårt för att ingen asylsökande skulle lämnas utan tak över huvudet.

På grund av regeringens strikta asylpolitik blir allt fler papperslösa. Papperslösa befinner sig tekniskt sett olagligt i landet, men många av dem kan inte återvända till hemlandet på grund av landets livsfarliga situation. Finland saknar återsändningsavtal med till exempel Irak och Somalia, och kan därför inte heller sända tillbaka papperslösa till dessa länder med tvång. Papperslösa har inte rätt att använda sig av mottagningstjänster eller bo kvar på en mottagningscentral eller ett flyktingboende. De får inte heller ta emot utkomststöd och får inte studera eller arbeta. Dessa människor är i praktiken oerhört sårbara, och har inga förutsättningar att ändra sin situation på egen hand. En akut lösning på problemet skulle vara att en papperslös får bo kvar på en mottagningscentral, ett flyktingboende eller flyttas till ett annat boende, tills en hållbar lösning nås.

Finland har förbundit sig till flera konventioner, i vilka man avtalat om rätten till hälsa. Rätten till hälsa innebär att alla har rätt till högsta möjliga fysiska samt psykiska hälsa. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet som inte är beroende av till exempel uppehållstillstånd. Finland har bland annat undertecknat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen). I konventionen säkras inte bara alla människors rätt till grundläggande hälsovård, utan även rätten till grundläggande skydd, inkvartering och sanitet, eftersom dessa är nödvändiga för hälsan.

Under år 2017 väntas tusentals asylsökande i Finland bli papperslösa. Vi kan inte se på medan tusentals människor tvingas leva på gatorna utan något som helst skydd.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT varje papperslös ska få sina grundläggande behov, såsom hunger, törst, sanitet och trygghet, tillgodosedda

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lägger fingret på ett ytterst viktigt problem som har varit väldigt omtvistat under den senaste tiden och som bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Redan nu finns det flera papperslösa i Finland som tvingas leva under omänskliga förhållanden. Antalet kommer att öka ytterligare i och med att de negativa asylbesluten bara blir fler, vilket också betyder att Finland bör ha en handlingsplan för hur de papperslösas grundläggande behov skall tillgodoses.

Förbundsstyrelsen föreslår att det läggs till en att-sats där nödinkvartering inkluderas eftersom det också ses som en väsentlig del av att de grundläggande behoven. Nödinkvarteringen bör dock enbart vara tillfällig och en bestående lösning för personen eller personerna i fråga bör hittas så snabbt som möjligt. Det är ändå viktigt att personen eller personerna får ett tak över sitt huvud och inte tvingas leva på gatorna som motionären beskriver i motionen. Nödinkvartering innebär dessutom oftast att de övriga behov som motionären beskriver tillgodoses.

Förbundsstyrelsen föreslår också specifikt i att-satsen att ansvaret skall ligga hos kommunerna eftersom det är den närmaste myndigheten och ser problemet specifikt från den egna kommunens synvinkel på lokal nivå. På det här sättet ger det också kommunerna en möjlighet att själva bestämma om hur nödinkvarteringen i praktiken skall ske och vilka möjligheter den egna kommunen kan ta till vara.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed att Svensk Ungdom skall arbeta för:

  • ATT varje papperslös ska få sina grundläggande behov, såsom hunger, törst, sanitet och trygghet, tillgodosedda
  • ATT kommunerna tar sitt ansvar och ordnar nödinkvartering åt dem i behov

 

Utskottets förslag:

  • ATT varje papperslös ska få sina grundläggande behov, såsom hunger, törst, sanitet och trygghet, tillgodosedda
  • ATT kommunerna tar sitt ansvar och ordnar nödinkvartering åt dem i behov

 

Kongressens beslut:

  • ATT varje papperslös ska få sina grundläggande behov, såsom hunger, törst, sanitet och trygghet, tillgodosedda
  • ATT kommunerna tar sitt ansvar och ordnar nödinkvartering åt dem i behov