I dagens värld är det inte längre lika ovanligt för ett ungt, studerande par att få barn och bilda familj, vilket ökar det ekonomiska trycket som ett ungt par utsätts för under studietiden. På grund av reformerna i utbildningspolitiken tvingas finländska studerande att prestera mera och fullgöra sina studier snabbare. Detta begränsar kraftigt studerandes möjligheter till normalt förvärvsarbete. De flesta studerande är beroende av kraftigt nedskurna FPA-stöd. För studerande som av en eller annan orsak bildat familj innebär detta en tuff situation, då pengarna måste räcka till för underhållet av ett litet barn. I dagens stödsystem har studerande föräldrar inte beaktats.

Just nu ligger studiestödet för studerande föräldrar på samma nivå som för 20-åriga studerande som bor självständigt (336,76 €). Denna summa kommer ännu att minska ytterligare från och med augusti 2017, då regeringens nya nedskärningar blir verklighet. Det är oskäligt att tänka att en summa som beräknats räcka för att täcka en persons levnadskostnader även ska räcka för att täcka underhållet av en extra människa.

Regeringen utredde redan år 2009 möjligheten att höja studiestödet för studerande föräldrar, till exempel genom en speciell barnhöjning av studiepenningen och studielånet, men den ledde inte till några konkreta åtgärder. I Sverige finns redan nu ett system där man fr tilläggsbidrag beroende på om man studerar på heltid eller deltid och på hur många barn man har. Värnpliktigas anhöriga får i Finland lyfta ett särskilt understöd ifall ett barn föds under värnpliktstiden. Den täcker till exempel kostnader som uppstår vid införskaffningen av nödvändigheter som behövs för uppehället av ett litet barn. Den svenska modellen eller värnpliktsmodellen är system som kunde implementeras även för studerande föräldrar i Finland. Familjebildning ska inte vara ett hinder för att unga vuxna ska kunna leva ett skäligt liv på samma villkor som övriga studerande!

Därför vill LSK att SU ska jobba för:

  • ATT studiestödet för föräldrar höjs till en nivå, som möjliggör skäliga levnadsförhållanden för hela familjen utan att störa studieprestationerna

 

Högskolepolitiska utskottet LSK

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. Studiestödet är ett omtvistat diskussionsämne och som motionären antyder träder nya regler i kraft hösten år 2017 då bland annat studiepenningen kommer att sjunka, lånegarantin kommer att öka och studerande blir överflyttade till det allmänna bostadsbidraget från ett system med bostadstillägg.

Ur en undersökning som Studenthälsovårdsstiftelsen låter göra vart fjärde år kan man i den senaste från år 2016 utläsa att andelen studerande med barn ökat (Högskolestuderandes hälsoundersökning 2016). Att det är en ökande trend gör det ännu mera angeläget att införa ett vårdnadstillägg i studiestödet, så att även studerande med barn ska kunna leva ett drägligt liv, ha råd att leva och försörja sin familj, utan att studieprestationerna störs.

Motionären lyfter fram två olika modeller som kunde tillämpas. Den första modellen är enligt den svenska modellen där studerande med barn får ett visst tillägg per månad. Storleken på tillägget är beroende av studieomfattning och antal barn. Den andra modellen motionären lyfter fram är det system som tillämpas i den finska armén, där värnpliktigas anhöriga får lyfta ett särskilt understöd ifall ett barn föds under värnpliktstiden. Dessa understöd möjliggör för familjen att införskaffa de nödvändigheter som behövs för uppehället av ett litet barn.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT ett vårdnadstillägg införs på studiepenningen för studerande med barn

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Högskolepolitiska utskottet LSK
Ämnesord: Utbildning