År: 2017
Status: Föranleder inga åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Ekonomi  

Produktionen och konsumtionen av kött är en bidragande faktor till klimatförändringen. Flera undersökningar visar att upp till hälften av växthusgaserna är direkt eller indirekt orsakat av köttproduktionen. Det är oerhört ineffektivt att producera mat för att sedan producera kött. En diet på växter kräver mycket mindre åkerareal än en animaliskt baserad diet. En animalisk diet kräver även mycket mera energi samt vatten. Nötkött är den största boven, men även gris och fågel bidrar till klimatförändringen. Det krävs en kulturell förändring för att minska på den ohållbara konsumtionen.

Många undersökningar visar också att en diet med mycket animaliska produkter så som köttprodukter kan vara skadligt för hälsan. Allt fler forskare talar för en växtbaserad diet och man har kunnat sammankoppla köttkonsumtion med många välfärdssjukdomar. Bland annat så har WHO slått fast att charkuteriprodukter orsakar cancer.

Punktbeskattning används i Finland inom flera olika områden såsom fossila bränslen och alkohol och tobaksprodukter för att påverka konsumentens val. Därav anser vi det sakligt att även införa en punktbeskattning på köttprodukter.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT man inför en punktbeskattning på köttprodukter
  • ATT man aktivt uppmuntrar vidare forskning och upplysning om ämnet

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett viktigt och svårt ämne, som kan ha både positiva och negativa effekter på samhället. En punktskatt är en indirekt skatt på konsumtion eller användning av vissa produkter.  I dag tas punktskatter ut på till exempel alkohol, tobaksprodukter, elektricitet och dryckesförpackningar.

Det finns många olika styrmedel för att minska vår klimatpåverkan, men för att sådana styrmedel ska bli effektiva behöver de ibland kompletteras med ekonomiska styrmedel, som till exempel beskattning. Det här är ofta argumentet för köttskatten. Förbundsstyrelsen förstår motionärers tanke, och delar åsikten om att det finns ett behov av att minska den globala köttkonsumtionen, men förbundsstyrelsen anser ändå inte att en punktskatt på köttprodukter är rätt sätt att nå det här målet.

Det finns några problem med att införa en punktskatt på köttprodukter. Dels kan den vara svår att utforma. En punktskatt som skapas på grund av miljöskäl borde vara utformad på basis av miljöpåverkan för att ge önskvärd effekt. Det skulle kräva ett stort arbete för att utreda vilken skatteprocent som bör ges vilka köttprodukter, och alltid en ny produkt borde undersökas när den kommer in på marknaden för att fastställa hur mycket just den produkten ska beskattas. I sådana fall skulle skatten bli krävande ur ett förvaltningsmässigt perspektiv.  Det vore även möjligt instifta lika punktskatt på samtliga köttprodukter, men då skulle man inte ta hänsyn till att vissa produkter, till exempel inhemska eller ekologiskt uppfödda djur samt vilt har betydligt mindre miljöpåverkan än köttprodukter som transporterats från andra sidan jordklotet. Dessutom belastar olika sorters köttproduktion miljön i olika grad.

Ett annat problem är att en punktskatt på köttprodukter försätter finländska köttproducenter i en orättvis position. En punktskatt på köttprodukter skulle leda till att konsumentpriset på kött skulle stiga – för att punktskatten ska ha en styrande effekt måste den vara tillräckligt hög, vilket skulle minska köttkonsumtionen. Om en punktskatt på köttprodukter införs enbart i Finland bestraffar den således finländska köttproducenter orättvist hårt. En inhemsk köttproducent har svårare att hitta nya marknader om den finländska köttkonsumtionen minskar, medan en utländsk köttproducent lättare kan flytta sin försäljning till en ny marknad. Den minskade efterfrågan på kött skulle leda till att finska köttproducenter, som inte hittar en ny marknad, skulle gå i konkurs.

Ett annat problem med en punktskatt på kött är att den inte gäller för alla animaliska produkter. En punktskatt borde rimligtvis gälla alla animaliska produkter, eftersom även de kräver djur för att produceras.

Det finns flera andra miljöskatter som kunde införas istället för en punktskatt. En teoretisk möjlighet vore en skatt på sådant kött som är sämre för klimatet. Förslagsvis kunde man även införa en klimatskatt som skulle gälla alla livsmedel med negativ klimatpåverkan. Det kunde även ske en hel beskattningsreform där konsumtionsskatterna skulle baseras på miljöpåverkan. Frågan om en animalieskatt eller andra sätt att beskatta miljökonsekvenserna av boskapsuppfödning därför också borde utredas.

Problemet med motionen är att frågan väldigt komplicerad ur ett beskattningsmässigt perspektiv. Det är heller inte tillräckligt utrett på vilket sätt en punktskatt borde vara utformad – huruvida det borde vara just en punktskatt som skulle införas eller en hel beskattningsreform där miljön bättre tas i beaktande. Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.