År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Invandringspolitik

 

Finlands befolkningsökning beror från och med fjolåret enbart på invandring. Allt fler väljer att komma till vårt land för arbete eller kärlek, eller så väljs vårt land som en trygg plats för en flykting. Oavsett orsak till invandring behöver dessa människor ges en verklig möjlighet till integration genom utbildning, arbete och fritidssysselsättning. För att känna tillhörighet i ett samhälle måste man få känna sig delaktig.

Invandrare behöver tas med i beslutsfattandet som en särskild grupp. Invandrare med hemort får och ska delta i kommunalt beslutsfattande på alla nivåer, precis som unga, seniorer och funktionsnedsatta. Men som ny i ett samhälle, kanske med annan kultur och språk än man är van vid, är det inte alltid så lätt. Ett kommunalt invandrarråd skulle skapa ett forum för invandrare att yttra sin åsikt och vara delaktiga i närdemokratin. Även flyktingar utan permanent uppehållstillstånd kunde väljas med i ett kommunalt invandrarråd.

Människor från andra länder ska inte behöva känna sig exkluderade i besluten på grund av deras etnicitet, språk eller religion. Demokrati betyder allas delaktighet, och därför behövs kommunala invandrarråd.

SU i Österbotten anser därför att Svensk Ungdom bör arbeta för:

  • ATT kommunala invandrarråd blir lagstadgade
  • ATT också flyktingar utan uppehållstillstånd kan väljas med i invandrarråd


Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett väldigt aktuellt och viktigt ärende. När samhället blir mer mångkulturellt är det viktigt att den förändringen också syns i beslutsfattandet. Statistiskt sett är invandrare mindre benägna att rösta och delta i beslutsfattandet. I Finland är benägenheten dessutom mindre än i de andra nordiska länderna. I förra kommunalvalet röstade endast 20 procent av invandrarna, en siffra som är högst oroväckande.

Därför är det också motiverat att via ett invandrarråd trygga att representanter för etniska minoriteter blir hörda och tas i beaktande. Förbundsstyrelsen vill samtidigt lyfta upp att alla kommuner idag inte har invandring av någon större omfattning och vill betona att råden ska införas där det också finns personer som kan sitta i dem.

Motionärerna föreslår också att personer utan uppehållstillstånd kan bli valda till invandrarråd. Förbundsstyrelsen tycker att tanken motionärerna har är god men att den i praktiken är svår att genomföra. I praktiken skulle det innebära att personer som enligt gällande lagstiftning befinner sig olagligt i landet både kan ställa upp och rösta i ett val om invandrarråd, vilket kunde bli problematiskt.

Förbundsstyrelsen motsätter sig på alla sätt den politik regeringen för, som leder till stora mängder papperslösa. Trots det kan vi ändå inte omfatta att man skulle ge personer utan rätt att vara i landet en laglig rätt att påverka beslutsfattandet. Förbundsstyrelsen vill istället verka för att papperslösa lättare ska få uppehållstillstånd och laglig rätt att vara i landet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT kommunala invandrarråd blir lagstadgade i kommuner med invandrare i befolkningen
  • ATT större satsningar görs på demokratikunskaper bland invandrare för att öka andelen som röstar i allmänna val

 

Utskottets förslag:

  • ATT kommunala invandrarråd blir lagstadgade i kommuner med invandrare i befolkningen
  • ATT större satsningar görs på demokratikunskaper bland invandrare för att öka andelen som röstar i allmänna val

 

Kongressens beslut:

  • ATT kommunala invandrarråd blir lagstadgade i kommuner med invandrare i befolkningen
  • ATT större satsningar görs på demokratikunskaper bland invandrare för att öka andelen som röstar i allmänna val