År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Ekonomi 

Staten har minskat studiestöden för studerande i Finland med 87 euro. Om man lyfter studiestöd i 9 månader rör det sig om 783 euro i året. Det är en betydande summa. Samtidigt som man minskar studiestödet så är inkomstgränserna fortfarande på samma nivå.

Enligt en undersökning av OTUS (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö) jobbar cirka 50 % av högskolestuderande i Finland. I dagens läge bestraffas dessa studerande i form av att de i många fall blir tvungna att återbetala studiestödsmånader p.g.a. av att de jobbat vid sidan om studierna och därför går över inkomstgränserna. Genom att arbeta vid sidan om studierna får studerande arbetserfarenhet och förutsatt att studieframgången inte lider, har studerande även en större möjlighet att få fortsatt tjänst efter examination samt arbetserfarenhet för fortsatta studier eller arbetslivet. Detta gör att risken för att nyutexaminerade blir arbetslösa minskar och att studerande snabbare har möjlighet att söka in till magisterutbildningarna i yrkeshögskolorna. Även möjligheten att kunna jobba på den nivå som man utbildat sig till efter examen möjliggörs genom arbete vid sidan om studierna.

SU i Nyland anser att studerande borde få arbeta på sidan om studierna utan att straffas för det. Det kan inte vara en förutsättning att ta lån om man vill studera.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT höja inkomstgränserna för studerande som lyfter studiestöd
  • ATT höja studiestödet till nivån före sänkningen år 2016

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i en fråga som är mycket viktig för studerande. Från och med den 1.8.2017 förenhetligas studiepenningen för högskolestuderande med studiepenningen för studerande på andra stadiet. Maximibeloppet för studiepenningen blir då 250,28 euro per månad. Statsgarantin för studielånet höjs till 650 euro per månad för studerande i hemlandet och till 800 euro per månad för studerande utomlands. Studiestödets, studielånets och bostadsbidragets sammanlagda belopp från och med 1.8.2017 är 1 175 till 1 305 euro per månad. Före ändringen har studiestödets maximibelopp varit 850 till 940 euro per månad.

Stödbeloppet minskar för högskolestuderande som inte kan få allmänt bostadsbidrag på grund av att makens/makans eller någon annan hushållsmedlems inkomster är för höga. Det månatliga stödbeloppet minskar i dessa fall med 5 till 40 euro eftersom sänkningen av studiepenningen och bostadstilläggets bortfall inte helt täcks genom höjningen av studielånet. Om en studerande i Finland inte får bostadsbidrag är hens studiestöd 900 euro per månad, varav 650 euro är studielån.

Som dessa siffror visar övergår Finland till ett mer lånebaserat studiestöd, vilket förbundsstyrelsen, precis som motionären, inte tycker att är en bra sak. Studerande ska inte tvingas ta lån för att kunna studera, och det ska inte heller krävas ett jobb vid sidan om för att man ska kunna klara sig. Därför anser förbundsstyrelsen att studiepenningen borde höjas till åtminstone den nivå som den var före den ändring som träder i kraft 1.8.2017. För de studerande som väljer att jobba vid sidan om studierna måste inkomstgränserna höjas, så att studerande kan ha ett drägligt liv utan att behöva ta lån.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT höja inkomstgränserna för studerande som lyfter studiestöd
  • ATT höja studiestödet till minst nivån före sänkningen år 2016

 

Utskottets förslag:

  • ATT höja inkomstgränserna för studerande som lyfter studiestöd
  • ATT höja studiestödet till minst nivån före sänkningen år 2016

 

Kongressens beslut:

  • ATT höja inkomstgränserna för studerande som lyfter studiestöd
  • ATT höja studiestödet till minst nivån före sänkningen år 2016