År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Språk, utbildning

Flerspråkighet är en rikedom, men trots det behärskar många finländare inte det andra inhemska språket. Språkinlärning är mindre komplicerat för små barn än för andra, och tröskeln för att använda språk man inte hanterar så väl är lägre. Under barndomen bildas också uppfattningar och fördomar om den andra språkgruppen, utan att individen nödvändigtvis har några egna erfarenheter av den. Diskussionen om tvåspråkiga grundskolor har länge varit på tapeten, men får ofta negativt bemötande inom finlandssvenska kretsar då man anser att det hotar svenskans ställning.

Ett alternativ till att främja tvåspråkigheten kunde vara att finskspråkiga och svenskspråkiga daghem skulle börja samarbete inom tvåspråkiga kommuner. Gemensam aktivitet där man främjar användandet av båda språken kunde agera som ett startskott för barnens användande av det främmande språket. Ett öppet, tvåspråkigt klimat kunde också skapa en fördomsfri bild av det andra språket och dess användare. Främjande av tvåspråkighet på daghems- och förskolenivå hotar inte inlärning av det egna språket, då fokus ligger på social interaktion och lek.

Svensk Ungdom i Åboland vill

  • ATT daghem inom tvåspråkiga kommuner samarbetar för att främja inlärning av det andra inhemska
  • ATT barns attityder gentemot det andra inhemska språket baserar sig på personlig erfarenhet
  • ATT flerspråkighet i Finland främjas

 

Svensk Ungdom i Åboland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett angeläget ärende och förbundsstyrelsen anser att det är ett bra förslag att införa mera samarbete mellan daghem över språkgränserna.

Då det kommer till språkinlärning i tidig ålder finns det mycket forskning som stöder tanken om att tvåspråkighet främjar inlärningen. Som litet barn har man mycket lättare att ta till sig nya intryck och på den vägen lära sig språk. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det skulle vara bra att införa samarbete över språkgränserna mellan daghem i tvåspråkiga kommuner. Genom att barn vid ett tidigt skede kommer i kontakt med det andra inhemska språket främjas språkinlärningen. Inom småbarnspedagogiken handlar lärandet mycket om att lära sig genom lek. Genom att lära sig språk genom lek gynnas inte enbart språket utan även den sociala kompetensen och mänskliga kontakter.

Förbundsstyrelsen anser att motionären lyfter upp viktiga poänger i andra och tredje att-satserna, men anser ändå att dessa inte föranleder några åtgärder. Den andra att-satsen föreslår förbundsstyrelsen att stryks eftersom vi är osäkra på vad motionären menar med “att barns attityder gentemot det andra inhemska språket baserar sig på personlig erfarenhet”. Förbundsstyrelsen anser att den tredje att-satsen ska slopas eftersom man redan främjar flerspråkigheten i tvåspråkiga kommuner genom samarbete över språkgränserna, och för att det finns flera sätt att arbeta för att främja flerspråkighet i Finland som vi inte vill begränsa bara till daghemmens verksamhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT daghem inom tvåspråkiga kommuner samarbetar för att främja inlärningen av det andra inhemska

 

Utskottets förslag:

  • ATT daghem inom tvåspråkiga kommuner samarbetar för att främja inlärningen av det andra inhemska
  • ATT fler daghem och skolor ska erbjuda språkbad

 

Kongressens beslut:

  • ATT daghem inom tvåspråkiga kommuner samarbetar för att främja inlärningen av det andra inhemska
  • ATT fler daghem och skolor ska erbjuda språkbad