År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Miljö

Det är allmänt känt att plast orsakar stora problem i vår omgivning när det kommer ut i naturen. Särskilt svårhanterliga är mikroplast, alltså plast i mikrostorlek. Plast av större storlek bryts med tiden ner till mikroplast och kan exempelvis lossna från kläder gjorda av konstfibrer. Mikroplast finns även i hygienartiklar. Vattenreningsverk har inte tekniken att filtrera mikroplasterna och de rinner således rakt ut i våra vattendrag. Upp till en miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur dör varje år då plastföroreningar misstas för föda och ackumuleras i matsmältningssystemet. Att det tar mellan 500 och 1000 år för plast att fullständigt nedbrytas i naturen underlättar inte detta händelseförlopp.

Att plast dessutom innehåller flera giftiga och hormonstörande ämnen som bl.a. bisfenol A (BPA), ftalater och polyvinylklorid (PVC) är något som färre av oss tänker på. Dessa ämnen är mycket vanliga i bl.a. plastgolv, matförpackningar, leksaker och hygienartiklar. Alla av oss får i oss av dessa ämnen via huden och genom det vi äter. Särskilt olyckligt är det att barn, som är extra känsliga för hormonstörningar får i sig dessa ämnen.

Vi vet ännu inte exakt hur dessa ämnen påverkar kroppen, men även låga halter tros ha en skadlig effekt. Det finns bl.a. starka samband mellan dessa hormonstörande ämnen och neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspergers syndrom m.m.) och reproduktionssvårigheter. Än mer osäkert är det hur alla skadliga ämnen samverkar i kroppen i form av en så kallad cocktaileffekt. Vi kan inte chansa vare sig det gäller djurens, vår eller våra barns hälsa. För att nå en verklig effekt behövs reglering på såväl EU- som internationell nivå. Vi måste minska plasten nu.

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet anser därför att SU bör arbeta för:

 • ATT begränsa användningen av plastpåsar
 • ATT begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • ATT förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och hygienartiklar
 • ATT förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende som diskuterats flitigt den senaste tiden. I Finland har vi under de senaste åren blivit betydligt bättre på att sortera plast. Det har skett på många olika sätt, men ett steg i rätt riktning var lagen som trädde i kraft i januari år 2016 om att alla finländska företag med minst en miljon i omsättning och som tillverkar eller importerar produkter förpackade i plast, också har ansvar för att plasten kan återvinnas. På det här sättet har det i allt fler kommuner byggts olika plastinsamlingar som visat sig vara en stor framgång på många sätt. Trots detta har Finland en lång väg kvar att gå, och borde sträva mot målen i snabbare takt.

EU har genom direktiv begränsat användningen av plastpåsar i Europa. Medlemsländerna får välja hur de vill gå tillväga, men målsättningen är att européerna år 2025 skall använda högst 40 plastpåsar per person per år. År 2016 använde finländarna ungefär 55 plastpåsar per år medan medeltalet i hela EU var 198 plastpåsar per år. Det finns alltså rum för förbättring, också i Finland. Norden har överlag mer ambitiösa klimatmål än övriga Europa. Det här gäller exempelvis ett förbud om mikroplaster i hygienartiklar, och Nordiska Rådet har t.ex. i januari år 2017 föreslagit ett totalförbud mot mikroplaster i kosmetikprodukter.

Förbundsstyrelsen föreslår ett tillägg om skönhetsprodukter till den fjärde att-satsen eftersom problemet inte enbart begränsar sig till hygienartiklar, utan även påträffas i olika typer av skönhetsprodukter. Genom att packa varor och livsmedel i alternativa förpackningar som inte innehåller plast eller genom att förbjuda hormonstörande ämnen i varor kan vi ta steget mot mer miljösmarta mål och mot en mer hållbar utveckling.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT begränsa användningen av plastpåsar
 • ATT begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • ATT förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och hygienartiklar
 • ATT förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter

 

Utskottets förslag:

 • ATT begränsa användningen av plastpåsar
 • ATT begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • ATT förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och hygienartiklar
 • ATT förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter
 • ATT aktivt försöka hitta ersättare till plast i alla dess användningsområden

 

Kongressens beslut:

 • ATT begränsa användningen av plastpåsar
 • ATT begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • ATT förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och hygienartiklar
 • ATT förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter
 • ATT aktivt försöka hitta ersättare till plast i alla dess användningsområden