År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Miljö

I och med klimatförändringen kan man vänta sig ett klimat med större nederbörd i Finland. Detta har man redan fått erfara på flera ställen i Österbotten. Höga vattennivåer i våra älvar, åar och bäckar ställer till med stora och dyra skador på jordbruksmark, vägar och fastigheter. I Tjöck å blev flera hundra hektar odlingsmark översvämmat mitt under sommaren på grund av det dåliga utflödet. Översvämningarna för också med sig näringsämnen från odlingsmarkerna ut i havet och bidrar till övergödningen av Östersjön. Jordbruk är den största faktorn i övergödningen av Östersjön och Finland borde därför alltid vara bland de främsta när det kommer att hitta lösningar för att begränsa övergödningen.

Tillstånd för muddring av åar är en svår process och när man väl får tillstånden krävs en hel del finansiering som ofta inte finns. NTM-centralen ansvarar för utredning och finansiering av de flesta muddringsprojekt. Ofta är det på markägarnas ansvar och initiativ som muddringsprojekten genomförs, men eftersom beslutsprocesserna ofta drar ut på tiden uppstår det hopplösa situationer för många markägare. Därför borde staten genom NTM-centralen ta mera ansvar för att muddra översvämmande åar med tanke på framtiden och miljön.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

 • ATT muddringstillstånd samt tillstånd för grundtorrläggning beviljas lättare
 • ATT muddringsprojekt får tilläggsfinansiering.
 • ATT Finland tar ytterligare ansvar och hittar lösningar för att motverka övergödningen av Östersjön

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Som motionären skriver har de senaste årens stora nederbörd varit problematiska. Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen sätter sina spår genom att den totala regnmängden har ökat, och dessutom ofta kommit i långa perioder med stora mängder vatten. Detta har i värsta fall lett till att vattnet från skogar och åkrar med bristfälliga dräningeringssystem och utfall, som ofta är dåligt rensade, inte runnit ut till utloppen. Motionen tar upp två översvämningsrelaterade problem som drabbar dem som bor och rör sig på landsbygden. Det första handlar om att få vattnet styrt bort från bl.a. skogar och åkrar. Detta görs bäst genom en välskött dränering i åkrarna och tillräckliga utfall som rensas regelbundet. För detta behövs förutom välfungerande dikeslag även smidigt beviljade tillstånd för grundtorrläggning.

Det andra översvämningsrelaterade problemet uppstår i åar och älvar antingen vid islossningen om snön smultit i för snabb takt, eller om nederbörden en längre tid varit stor och utfallen försett åar och älvar med stora mängder vatten. Att muddra i åar och älvar är dyrt, och sällan finns det någon som vill finansiera muddringen. De senaste årens översvämningar som förstört vägar, hus och skördar har återkommit allt för ofta. NTM-centralerna, och i framtiden kommunerna som i och med nya mark- och byggnadslagen ges mer beslutanderätt, borde ges mer medel för att kunna genomföra muddring i åar och älvar vid översvämningsområden.

Motionären talar i den första att-satsen om muddringstillstånd som främst berör grundtorrläggning och utfall. Eftersom markägare har en skyldighet att sköta utloppen anser förbundsstyrelsen att att-satsen kan godkännas med en smärre ändring.

I den andra att-satsen definierar inte motionären vilka sorters muddringsprojekt man vill ge tilläggsfinansiering åt, och förbundsstyrelsen påpekar att man vill klargöra att man talar om muddringsprojekt i åar och älvar där översvämningarna ställer till problem.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT markägare uppmanas att via dikeslag regelbundet rensa utloppen
 • ATT tillstånd för grundtorrläggning beviljas lättare
 • ATT muddringsprojekt i åar och älvar med översvämningsproblem beviljas och finansieras i högre utsträckning än idag
 • ATT Finland tar ytterligare ansvar och hitta lösningar för att motverka övergödningen av Östersjön

 

Utskottets förslag:

 • ATT markägare uppmanas att via dikeslag regelbundet rensa utloppen
 • ATT tillstånd för grundtorrläggning beviljas lättare
 • ATT muddringsprojekt i åar och älvar med översvämningsproblem beviljas och finansieras i högre utsträckning än idag
 • ATT Finland tar ytterligare ansvar och hitta lösningar för att motverka övergödningen av Östersjön

 

Kongressens beslut:

 • ATT markägare uppmanas att via dikeslag regelbundet rensa utloppen
 • ATT tillstånd för grundtorrläggning beviljas lättare
 • ATT muddringsprojekt i åar och älvar med översvämningsproblem beviljas och finansieras i högre utsträckning än idag
 • ATT Finland tar ytterligare ansvar och hitta lösningar för att motverka övergödningen av Östersjön