År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Internationell politik

Det nordiska samarbetet har en lång historia och fördjupas hela tiden. Förutsättningarna för att ta nästa steg och bilda en nordisk federation är väldigt starka, det är dags för att bilda en nordisk federation!

Det finns vilja hos nordborna att sluta upp i en nordisk federation. Nordiska rådet gjorde en opinionsundersökning 2010 där 42% av medborgarna i Norden uttryckte att de var spontant positiva till en nordisk federalstat. Senare opinionsundersökningar som gjorts visar att nordbor är positiva till fördjupat samarbete.

En nordisk federation skulle stärka Nordens ekonomi. En gemensam arbetsmarknad och valuta stärker ländernas konkurrenskraft och minskar känsligheten för konjunktursvängningar. Uträkningar visar att Norden skulle vara en av de tio största ekonomierna om de nordiska länderna skulle ha en gemensam ekonomi.

En nordisk federation skulle öppna upp för ett starkare militärt nordiskt samarbete. SU jobbar för ett finländskt NATO-medlemskap. Danmark och Norge är redan medlemmar i NATO, och den nordiska federationen kunde vara medlem i NATO. Med ett aggressivare Ryssland som bakgrund är ett ökat nordiskt försvarssamarbete av högsta prioritet.

I Europa finns exempel på många fungerande federalstater, Schweiz är en lämplig förebild för den nordiska federationen. Det politiska samarbetet skulle kunna utformas på många sätt. Den nordiska federationens medlemmar skulle inte gå miste om sin självstyrelse. Besluten som fattas på nordisk nivå skulle gynna såväl de enskilda länderna som Norden som helhet.

Ett ökat nordiskt samarbete förhindrar inte ökat europeiskt samarbete. Norden står inte i motsats till EU. En nordisk federation skulle stärka såväl det nordiska samarbetet inom EU och EU överlag.

Det är dags att börja ta konkreta steg för att på sikt bilda en federation!

 

SU i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT Norden fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete
  • ATT Norden blir en federation med de fem länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och de tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) som medlemmar.

Svensk Ungdom i Österbotten

Internationella utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna berör ett viktigt ämne. Länge har det talats om större integration inom Norden. Motionären motiverar väl varför en federation eller federalstat vore det enda rätta steget och Nordens tid är nu: låt oss göra Norden mäktigt igen. I dagsläget finns det 24 federationer av världens totalt ca 196 suveräna stater, för oss mest kända är i alfabetisk ordning Ryssland, Schweiz, Tyskland och USA.

Förbundsstyrelsen diskuterade definitionen på federation och kom fram till att den schweiziska modellen vore lämpligast för Norden.

Schweiz är alltså en förbundsstat bestående av självstyrda kantoner som har egna grundlagar, riksdagar/parlament och regeringar. Själva förbundet är en republik med en president, som leds av regeringen samt ett tvåkammarparlament. Tvåkammarparlamentet är lik USA:s kongress, bestående av ett “ständerråd” där varje kanton har två representanter samt ett “nationalråd” som bestäms i proportion till befolkningsunderlaget.

Schweiz har även en stark tradition av medborgarinitiativ som medför en bindande folkomröstning. Kantonernas vara och icke vara är hårt reglerat i grundlagen och ifall en kanton vill lämna federationen krävs en ändring av grundlagen som sker via en enkel majoritet i en folkomröstning. Inom ramen för grundlagen har dock kantonerna en stark självbestämmanderätt och får relativt fritt stipulera egna lagar så länge de följer federationens allmänna linje, exempel gällande internationella fördrag. Kantonernas starkt garanterade grundlagsenliga rätt innebär även att de mindre kantonernas vilja måste beaktas i nationella ärenden.

Förbundsstyrelsen vill dock inte haka upp sig på detaljer angående kungahus eller mängden riksdagsledamöter i detta skede utan anser att Svensk Ungdom än en gång bör vara en föregångare och visa vägen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT Norden fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete
  • ATT Norden blir en federation enligt den Schweiziska modellen med de fem länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och de tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) som medlemmar

 

Utskottets förslag:

  • ATT Norden fördjupar sitt politiska, ekonomiska och sociala samarbete samt försvarssamarbete
  • ATT Norden blir en federation på lång sikt med de fem länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och de tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) som medlemmar
  • ATT Svensk Ungdom inleder arbetet för att utforma en modell för en nordisk federation