År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Hälsovård

 

Tvångsvård innebär att, enligt lag fastställda grunder, döma en person till institutionsvård då denne på grund av sitt missbruk lever på ett sätt som är farligt för denne själv eller för samhället.

I Finland är vårdtiden 5 dygn om man blir tvångsomhändertagen. Om vårdtiden har visat sig vara otillräcklig kan man bli omhändertagen högst 30 dygn. Finländska socialarbetare anser att vårdtiden är så kort att den är meningslös. För de få tvångsomhändertaganden som görs har beslutet om vård motiverats endast vid misshandel i hemmet. Kriterierna för att på grund av hälsorisk tvångsomhänderta är så snävt utformade, att när de uppfylls är situationen så allvarlig att inget tvångsomhändertagande behövs för att få vård till stånd. Den finska tvångsvårdslagstiftningen är med andra ord en lagstiftning om akutvård. Rehabiliteringsambitioner i tvångsvården lyser med sin frånvaro; vårdmotivet i betydelsen rehabiliteringsambitioner existerar inte i den finska lagen om missbrukarvård.

I Finland är ett tvångsingripande motiverat utifrån fysisk och psykisk hälsa samt våldsamhet. I Sverige ser man till missbrukarens situation som en helhet. Sverige har en mer rehabiliterande och vårdande inriktning eftersom det förväntas att behandlingen ska pågå en lång tid efter omhändertagandet, upp till sex månader. Sverige kan anses inneha en starkare utilitaristisk syn än Finland eftersom man vill att missbrukaren ska hinna bli motiverad till att frivilligt lämna sitt missbruk. Målet med missbrukarvården i Sverige är att missbrukaren ska kunna slussas ut till samhället på ett bra sätt. Genom att beakta missbrukarens relation till anhöriga och andra sociala relationer samt dennes möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden kan målet uppnås.

Eftersom vårdtiden i Finland är väldigt kort och tvångsvården endast används i ett akut skede så är det lätt att återgå till tidigare vanor. En bestående förändring av sin livssituation kan vara svår att uppnå eftersom motivationen och viljan att bli fri från sitt missbruk kan vara svår att finna på så kort tid. Finland måste höja ambitionerna för en mer holistisk tvångsvård vid missbruk.

SU i Österbotten anser därför att Svensk Ungdom bör arbeta för:

 • ATT kriterierna för vårdförordnande vid missbruk möjliggör ett icke-akut ingripande
 • ATT tiden för vårdförordnande vid missbruk förlängs
 • ATT missbrukare erbjuds en högklassig rehabilitering i stil med den svenska modellen

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt ämne. Missbrukarvården diskuteras sällan och kunskapen om hur den fungerar är ofta låg. I dagens läge är det väldigt svårt att tvångsomhänderta någon på grund av missbruk. Enligt lagen om missbrukarvård krävs det att en överläkare och en annan läkare gör en bedömning och beslutar om en person ska tvångsvårdas på grund av våldsamhet eller risk för den egna hälsan. Om personen som är dömd till tvångsvård inte tas in för vård inom ett dygn, förfaller beslutet. Tvångsvård för missbrukare kan vara i högst fem dygn, vilket motiveras med hälsorisker. De personer som hamnar i tvångsvård är så långt gångna i sitt missbruk att det är en hälsorisk för dem att vara intagna för länge, eftersom deras abstinensbesvär blir för svåra att hantera.

Det enda sättet att få rehabiliterande vård för sitt missbruk i dagens läge i Finland är att söka upp vården och genomföra den frivilligt. För att en person ska kunna bli frisk från sitt missbruk krävs en mera rehabiliteringsinriktad vård. Genom att göra tvångsvården mera rehabiliterande kunde chanserna öka för de som lider av missbruk att bli friska och även hjälpa de anhöriga att få sina nära friska igen. Därför vill förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska jobba för att göra tvångsvården av missbrukare mera rehabiliterande enligt den svenska modellen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT kriterierna för vårdförordnande vid missbruk möjliggör ett icke-akut ingripande
 • ATT tiden för vårdförordnande vid missbruk förlängs
 • ATT missbrukare erbjuds en högklassig rehabilitering i stil med den svenska modellen

 

Utskottets förslag:

 • ATT kriterierna för vårdförordnande vid missbruk möjliggör ett icke-akut ingripande
 • ATT tiden för vårdförordnande vid missbruk förlängs
 • ATT missbrukare erbjuds en högklassig rehabilitering i stil med den svenska modellen

 

Kongressens beslut:

 • ATT kriterierna för vårdförordnande vid missbruk möjliggör ett icke-akut ingripande
 • ATT tiden för vårdförordnande vid missbruk förlängs
 • ATT missbrukare erbjuds en högklassig rehabilitering i stil med den svenska modellen