Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av studieplatserna till förstagångssökanden. Till förstagångssökande räknas inte de som:

  1. a) har tagit emot en studieplats som leder till en högskoleexamen och som började hösten 2014 eller senare
  2. b) har avlagt en finländsk yrkeshögskole- eller universitetsexamen

Den nyinförda kvoten har visat sig vara problematisk. Till exempel är det många som väljer att inte alls ta emot en studieplats om de inte får den önskade studieplatsen. Istället är det vanligt att man håller ett mellanår, vilket gör att studierna inleds senare och på sikt tar det också längre före man kommer ut i arbetslivet. Detta fenomen riskerar att bli allt vanligare till utbildningar med många sökande och högra inträdeskrav, som t.ex. medicin och juridik. SU i Nyland vill se ett samhälle där det finns plats för valmöjlighet och en möjlighet till andra chanser. Många unga som inte vet vad de vill jobba med i framtiden känner stor press av att veta att möjligheterna att byta utbildning är begränsade.

Som ett konkret exempel där kvotidén brister är då den svenskspråkiga lärarutbildningen öppnades i Helsingfors. Många sökte studieplats, bland dessa människor som jobbat som lärare i många år, men som inte är behöriga. Eftersom många av dessa har en tidigare examen, hade de sämre utgångsläge vid antagningen. Hela 80 procent av studieplatserna gick i detta fall till förstagångssökande. Personer med lång erfarenhet av yrket och stor kunskap blev utan studieplats på grund av denna kvot.

En sänkning av kvoten för förstagångssökande till högskolor skulle göra systemet mera rättvist, samtidigt som pressen på unga att välja rätt utbildning skulle minska. Samtidigt skulle unga inte känna sig tvingade att ta mellanår av rädslan att förminska sina chanser att slippa in på drömutbildningen.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT sänka kvoten av förstagångssökande till högskolor

 

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Som motionären skriver har ett nytt system tagits i bruk från och med hösten 2016, där en viss andel av studieplatserna ska reserveras för förstagångssökande. Ministeriet har gett riktlinjer på att en viss andel ska reserveras för förstagångssökande men inte specificerat den exakta andelen. Ministeriet skriver så här:

”Högskolorna bestämmer antalet studieplatser som ska reserveras för dem som ansöker om sin första studieplats. Högskolorna informerar om på vilka utbildningar det reserveras studieplatser och hur många de blir. Information om platser som reserverats finns i uppgifterna om de olika utbildningarnas antagningsgrunder” i studieinfo.fi-tjänster.

Det är upp till varje universitet att själva bestämma om hur stora kvoterna ska vara. Det här betyder att varje utbildning vid ett universitet kan ha olika stora kvoter för hur många förstagångssökande de antar. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att universiteten själva får besluta om sin antagning och om hur stora kvoterna är. Universiteten är autonoma och ska ha rätt att besluta om vem de antar och på vilka grunder.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

  • ATT sänka kvoten av förstagångssökande till högskolor

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Utbildning