År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Internationella utskottet
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

I Finland finns omkring 10 000 Samer. FN och Europarådet har påpekat brister i hur Finland respekterar Samernas rättigheter som urfolk. Speciellt är beslutsfattarnas och forskarnas kunskap om Samernas historia generellt otillräcklig. Samerna har mött flera övergrepp och diskriminering av Finska staten, t.ex. angående definitionen på Same, bruk av land och internaten. För att utreda diskriminering mot Samerna behövs en oberoende Sanningskommission.

Sanningskommissioner har hjälpt urfolk omkring världen. Fungerande exempel kan hittas i t.ex. Sydafrika och Kanada. Sanningskommissionen i Kanada grundades år 2008 och utredde diskriminering gentemot urfolket, speciellt bruk av internat hade som syfte att integrera ursprungsbefolkningen i majoritetsbefolkningen. På liknande villkor har internat även använts i Finland. I Sydafrika grundades en sanningskommission år 1995 för att utreda brott som skett under Apartheid. Sanningskommissionen hade en stor roll i Sydafrikas förvandling till en demokratisk stat och man anser att det var ett lyckat försök att utreda landets traumatiska historia i politiken.

Därför vill Internationella utskottet i Svensk Ungdom:

  • ATT det grundas en oberoende sanningskommission i samarbete mellan staten och sametinget för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland

Internationella utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett ytterst prekärt ämne. Finlands statsmakt väljer att gång på gång totalt nonchalera samernas rättigheter, senast genom att bevisa sig vara totalt ignorant och misslyckas med att ratificera ILO 169.  Sametingets (Samediggi/Sämitigge/Sää´mte´gg) parlamentariska råd har i dess målskrivelse för perioden 2016 – 2019 som mål att en sanningskommission för att utreda diskriminering och tvångsassimilering av samerna tillsätts.

En sanningskommissions uppgift är att sammanställa och beskriva bl.a. skedda övergrepp och -tramp och på basis av dessa ge förslag på åtgärder hur situationerna kan förbättras. Detta skulle beröra relationen mellan den finska staten och samernas mänskliga rättigheter som ursprungsbefolkning. Historiskt, inte bara i Finland utan runtom i världen, lever ofta ursprungsbefolkningen i en mycket utsatt situation där bl.a. gamla traditioner och kultur förbises, ofta till följd av ignorans och okunskap.

Med denna motivering anser förbundsstyrelsen att motionen godkänns i sin helhet.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT det grundas en oberoende sanningskommission i samarbete mellan staten och sametinget för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland

 

Utskottets förslag:

  • ATT det grundas en oberoende sanningskommission i samarbete mellan staten och sametinget för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland

 

Kongressens beslut:

  • ATT det grundas en oberoende sanningskommission i samarbete mellan staten och sametinget för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland