År : 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: utbildning

Den pågående social- och hälsovårdsreformen kommer att förändra kommunernas uppgifter under de närmaste åren. En av de viktigaste uppgifterna kommunerna har i framtiden är att ta hand om utbildningsfrågorna.

Då kommunerna i Finland befinner sig i olika ekonomiska situationer är vi i SU i Nyland oroliga över hur kommunerna kommer att klara sig på ett jämlikt sätt sköta sitt utbildningsansvar. I flera kommuner kan man nu redan se stora skillnader då det kommer t.ex. till avgifter inom dagvården.

Då det kommer till utbildning och uppfostran utgör dagvården en viktig pelare i varje människas utveckling. Om kommunerna kan erbjuda dagvårdsplatser med en låg tröskel är det en stor del för barnen men det hjälper även föräldrarna.

Det är viktigt att man håller fast vid den subjektiva dagvårdsrätten. Detta är inte verklighet i dagens läge. Med tanke på nuvarande ekonomiska läget vore det också viktigt att man såg över inkomstgränserna för dagvårdsavgifterna eftersom dagvårdsavgifterna höjts på många håll i landet.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT den subjektiva dagvårdsrätten är en självklarhet i framtiden i alla kommuner
  • ATT SU uppmanar sina kommunalt förtroendevalda att utreda möjligheten för avgiftsfri eller delvis avgiftsfri dagvård i sina kommuner
  • ATT inkomstgränserna för dagvårdsavgiften ses över
  • ATT dagvårdsgruppernas storlek hålls på skälig nivå

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Frågan om den subjektiva rätten till dagvård är ingalunda ny, men fortfarande väldigt aktuell. Om rätten till dagvård inte är subjektiv blir det svårare att kombinera familj och arbetsliv. Valet att stanna hemma ska vara ett fritt val som man inte ska behöva göra på grund av oro för vårdens kvalitet eller kontinuitet. Den subjektiva rätten till dagvård är även ett steg närmare en mer jämställd arbetsmarknad och därför är det viktigt att den subjektiva rätten till dagvård finns. Efter att regeringen skurit ner den subjektiva rätten till dagvård är det viktigt att förtroendevalda i kommunerna arbetar för att den ska bevaras.

SFP arbetar redan aktivt för de frågor som motionen åberopar och i partiprogrammet står det att ”[b]arn ska ha rätt till en småbarnspedagogik av god kvalitet. Småbarnspedagogiken ska utgå från vad som är bäst för barnen, såsom jämlikhet, jämställdhet och mångsidiga språkkunskaper. Det innebär att alla barn ska ha subjektiv rätt till dagvård ”. SFP har även talat för 4 t gratis småbarnspedagogik per dag (20 t per vecka).

I diskussionen får barnets rättigheter inte glömmas, och hur viktigt det är att alla barn får tillgång till en kvalitativ barnuppfostran genom dagvård och förskola. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt för barnets utveckling att vara delaktig i småbarnsfostran. Forskning (Åbo universitet) visar därtill på att en euro investerad i dagvården betalar sig tillbaka sjufaldigt. Vi vet även att barn som tar del av dagvården klarar sig bättre och mår bättre än barn som inte tar del av dagvården.

Förbundsstyrelsen stöder de två första att-satserna och föreslår att Svensk Ungdom ska arbeta för dem. Förbundsstyrelsen anser att den tredje att-satsen borde slopas, eftersom motionären i den andra att-satsen yrkar för avgiftsfri dagvård och samtidigt uppmanar till en utredning över avgifterna. Om dagvården är gratis behövs inte inkomstgränserna för dagvårdsavgiften ses över och därför blir den tredje att-satsen onödig. Den fjärde föreslår förbundsstyrelsen att ska slopas eftersom det redan är lagstadgat på hur stora grupperna får vara, 24 barn per grupp, och “skälig nivå” är öppet för tolkning och leder därför inte till någon förändring.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT den subjektiva dagvårdsrätten är en självklarhet i framtiden i alla kommuner
  • ATT SU uppmanar sina kommunalt förtroendevalda att utreda möjligheten för avgiftsfri eller delvis avgiftsfri dagvård i sina kommuner

 

Utskottets förslag:

  • ATT den subjektiva dagvårdsrätten återinförs
  • ATT dagvården ska vara helt avgiftsfri

 

Kongressens beslut:

  • ATT den subjektiva dagvårdsrätten är en självklarhet i framtiden i alla kommuner
  • ATT SU uppmanar sina kommunalt förtroendevalda att utreda möjligheten för avgiftsfri eller delvis avgiftsfri dagvård i sina kommuner