År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Utbildning

Det är uppskattad att vart tredje skolhus är fuktskadat för tillfället i Finland. En betydande del av dessa byggnader är inte utrymda, och ingen plan för renovering finns för dem. Kommunerna negligerar sitt ansvar att ge en trygg omgivning för studerande och lärare genom att inte ta ansvar över sina skolhus. Problemet med skolbyggnaderna är i huvudsak dålig mark som byggnaderna är byggda på, samt dålig byggnadsteknik.

Pudasjärvi har tagit steget vidare och byggde sitt nyaste skolhus i timmer. Timmer är som material dyrare, men uppehållskostnaderna över följande 30–100 åren är mycket lägre än för traditionella skolbyggnader. Det material som nu använts har många goda sidor. Väggarna andas genom att först binda överloppsfukt som finns i rummen. Ifall luften blir för torr avger väggarna sedan fukt för att uppnå balans. Klassrummens akustik förbättras också, då väggarna dämpar ljud som avges i klassrummet.

 

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

 • ATT timmer alltid ska ses som ett alternativ vid nybygge av skolhus
 • ATT offentliga byggnader byggs allt oftare i timmer
 • ATT kommunerna budgeterar för flera renoveringar av skolbyggnader som är fuktskadade
 • ATT skolbyggnader som har fuktskador utryms omedelbart då problemen är bekräftade, och att eleverna flyttas till alternativa utrymmen

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter i motionen upp ett av kommunernas största problem. Den dåliga inomhusluftkvaliteten i skolorna skapar i alltför stor utsträckning problem för elever och lärare runt om i landet. Tidigare har man kunnat påvisa att de kommuner som sparat elektricitet över veckoslutet genom att stänga av ventilationen i skolorna hade större problem med dålig inomhusluft, och därmed led såväl byggnad som de som vistades där. Tyvärr har man nu också kunnat konstatera att tillräcklig ventilation inte alltid räcker för att behålla en god inomhusluft.

Framför allt bygglösningar från sextiotalet till åttiotalet, med raka tak, inplastade betongväggar och i värsta fall slarvigt byggda hus med dålig isolering, ofta redan idag är i behov av sin tredje renovering, som förstås belastar kommunerna ekonomiskt. Förbundsstyrelsen håller med motionären att man ska prioritera byggandet i timmer när offentliga byggnader och framför allt skolor byggs. Idag finns också pappersull och papp som alternativ till glasull och plast. Dessa alternativ, tillsammans med hus byggda i trä, ger förutsättningar för långlivade byggnader som andas.

Förbundsstyrelsen vill att världens bästa skolor även ska ha världens bästa byggnader, och omfattar därför motionen i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT timmer alltid ska ses som ett alternativ vid nybygge av skolhus
 • ATT offentliga byggnader allt oftare byggs i timmer
 • ATT kommunerna budgeterar för flera renoveringar av skolbyggnader som är fuktskadade
 • ATT skolbyggnader som har fuktskador utryms omedelbart då problemen är bekräftade, och att eleverna flyttas till alternativa utrymmen

 

Utskottets förslag:

 • ATT timmer alltid ska ses som ett alternativ vid nybygge av skolhus
 • ATT offentliga byggnader allt oftare byggs i timmer

 

Kongressens beslut:

 • ATT timmer alltid ska ses som ett alternativ vid nybygge av skolhus
 • ATT offentliga byggnader allt oftare byggs i timmer