Regeringen och utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen har presenterat ett förslag på att man skulle slopa inträdesproven i den finländska högskolorna och istället anta studerande på basis av studentexamensvitsord samt andra stadiets studieframgång. Vi anser att denna reform varken gynnar högskolorna eller studenterna. Inträdesprov är det lättaste och effektivaste sättet att anta de studenter som bäst lämpar sig för en viss studieinriktning.

Reformen skulle även försätta internationella studenter i ett ofördelaktigt läge, då de inte skulle ha jämlika möjligheter att söka in till de finländska högskolorna. Högskolorna skulle heller inte kunna bevaka antagningskvoterna lika effektivt som tidigare utan egna inträdesprov.

Finlands Studentkårers Förbund har i sitt senaste linjepapper slagit fast att de finländska högskolorna även i fortsättningen ska välja sina studenter utgående från inträdesprov. Studieframgången i andra stadiet ska inte påverka möjligheterna att få en studieplats på högskolenivå, förutom i de studieinriktningar där dylikt kan anses ändamålsenligt. Detta är det bästa sättet att mäta studenternas motivation och lämplighet för studieinriktningen i fråga. Att endast utgå från exempelvis studentskrivningar eller andra slutprov på andra stadiet skulle ge en alldeles för ytlig bild av studenten. Inträdesproven ska dock inte vara en ekonomisk fråga, det vill säga man ska kunna ha en chans att få en studieplats även om man inte gått en dyr prepkurs.

Det vore önskvärt att andra stadiets skolor i större grad än nu samarbetar med högskolorna och att andra stadiets studerande redan i gymnasiet eller yrkesskolan skulle få avlägga vissa universitetskurser, samt att studentskrivningarna och yrkesskolornas slutprov skulle väga starkare i högskolornas inträdesprov.

Därför vill LSK att SU ska arbeta för:

  • ATT de finländska högskolorna fortsätter att anta studerande med hjälp av inträdesprov
  • ATT dyra prepkurser inte ska vara ett hinder för att man klarar inträdesproven
  • ATT samarbetet mellan andra och tredje stadiet ökar för att minska trycket av att börja studera på högskolenivå

 

Högskolepolitiska utskottet LSK

 

Förbundsstyrelsens svar:

Den problematik som motionären lyfter fram diskuteras häftigt just nu. Att regeringen och utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen föreslår att slopa inträdesproven vid antagningen till högskolorna, och att antagningen endast skulle vara baserat på studentexamen och studieprestationer från andra stadiet, är oroväckande.

FSF (Finlands Studentkårers förbund) beskriver i sitt politiska policydokument: ”Antagning till universiteten ska ske i första hand via urvalsprov, urvalskurser eller på andra sätt som är oberoende av studieframgången på andra stadiet, med hänsyn till vetenskapsområdets särdrag. I antagningen av studerande ska universiteten betona lämplighet och motivation. Bedömningen ska ske professionellt, transparent och jämlikt, och med beaktande av disciplinära särdrag. Inträdesprov inom samma disciplin ska genomföras som riksomfattande gemensam antagning. Systemet ska vara sådant att det inte finns något behov av förberedande kurser (s.k. prepkurser).”

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att alla har samma chans att söka in till högskolestudier oberoende av presentationer vid andra stadiet. Till exempel bör en person, som av en eller annan orsak inte presterat som hen borde i studentexamen, genom inträdesproven få en ärlig chans att komma in till den utbildning hen vill studera vid i framtiden. Dessutom är det nästan omöjligt att utläsa motivation och lämplighet ur de presentationer som nu föreslås stå som grund vid antagningen. Lämplighetsintervjuer behövs till exempel vid antagningen till vissa utbildningar.

Universiteten har ansvar över antagningen och det är viktigt att de själva får besluta om vem de antar till vilken utbildning.

Förbundsstyrelsen föreslår att de två senare att-satserna slopas. Den första att-satsen är klar och tydlig och utgör huvudpoängen med motionen, medan de två senare gör motionen mindre konkret. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det ska finnas förutsättningar att klara av inträdesproven utan prepkurser, men prepkurser kan inte undvikas ifall det finns inträdesprov, och förbundsstyrelsen anser att huvudpoängen med motionen är att inte slopa inträdesproven. Förbundsstyrelsen tycker även att tredje att-satsen, om att öka samarbete mellan andra och tredje stadiet, kunde slopas eftersom den inte har något med själva inträdesproven att göra. Förbundsstyrelsen ser hellre att Svensk Ungdom fokuserar på att arbeta för att inträdesproven inte slopas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT de finländska högskolorna fortsätter anta studerande med hjälp av inträdesprov

 

Utskottets förslag:

  • ATT de finländska högskolorna fortsätter anta studerande med hjälp av inträdesprov
  • ATT dyra prepkurser inte ska vara ett hinder för att man klarar inträdesproven
  • ATT antagningen till högskolorna ska vara jämlik, oberoende av socioekonomisk bakgrund eller andra stadiets avgångsbetyg

 

Kongressens beslut:

  • ATT de finländska högskolorna fortsätter anta studerande med hjälp av inträdesprov

År (vuosi): 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Högskolepolitiska utskottet LSK
Ämnesord: Utbildning