År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet
Ämnesord: Ekonomi

Den finska energibeskattningen skärptes under 2011. Då ansåg man att för att kunna säkerställa konkurrenskraften får energiintensiva industrier ansöka om skatteåterbäring för de energiskatter de betalat. Återbäringen förutsätter att de skatter som företaget själv betalat under räkenskapsperioden och de punktskatter som ingått i priset på anskaffade produkter utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde.

Enligt VATTs policybrief 2/2016 “Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä” ökade återbetalningens summa från ca 10 miljoner till över 200 miljoner euro i och med den nya lagstiftningen. Dock visar deras forskning att skatteåterbäringssystemet inte har förbättrat den energiintensiva industrins konkurrenskraft. Däremot förlorar staten årligen 200 miljoner skatteintäkter. Dessutom är stödet i konflikt med Finlands klimatmål.

Svensk Ungdoms ekonomi- och arbetspolitiska utskott anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT skatteåterbäring till energiintensiva företag slopas

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett aktuellt och samhällsekonomiskt viktigt ärende. Tanken med energiskattelättnaderna är att de ska öka sysselsättningen och underlätta näringslivet. De ska främja konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för användningen av förnybara energikällor. Det här kan låta bra, men i verkligheten används lättnaderna som företagsstöd för storföretag som använder mycket energi. Samtidigt förvränger energiskattelättnaderna marknaden eftersom möjligheten att få lättnader varierar för olika branscher och företag. De lägger små och stora producenter i olika position, och över 95 procent av återbäringarna går till globala storföretag.

Finland skärpte energibeskattningen år 2011, men redan år 2012 lättade man på beskattningen av den energiintensiva industrin för att trygga konkurrenskraften. I och med ändringen flerdubblades antalet företag som är berättigade till återbäring av energiskatt, från cirka tio företag till över 140. Samtidigt ökade beloppet på återbäringar från strax under tio miljoner euro till över 200 miljoner euro. Precis som motionären konstaterar har även statens ekonomiska forskningscentral, VATT, konstaterat detta i sin utredning. Det har dessutom bevisats att företagens konkurrenskraft inte är beroende av energiskattelättnaderna och att skattelättnaderna till råga på allt strider mot Finlands klimatmål. Förbundsstyrelsen anser på grund av de här orsakerna att motionen ska omfattas i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT skatteåterbäringen till energiintensiva företag slopas

 

Utskottets förslag:

  • ATT skatteåterbäringen till energiintensiva företag slopas

 

Kongressens beslut:

  • ATT skatteåterbäringen till energiintensiva företag slopas