År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Välmående, kommunalpolitik

 

Den som är marginaliserad befinner sig utanför såväl studie- som arbetslivet och kan inte på egen hand ta sig tillbaka. Var femte ung finländsk man i åldern 20-24 var marginaliserad år 2016 enligt OECD. Dessa siffror är oerhört oroväckande och måste förbättras snarast.

Regeringen Sipilä har skärt mycket i det förebyggande arbetet. Förebyggande arbete hjälper människor att förbli friska, att stanna i studie- eller arbetslivet och att fortsätta bidra till samhället. Då det förebyggande arbetet skärs ner, skär man även i människors hälsa och välmående. Vi vet idag att det kostar flerfaldigt mer att vårda en person som har utvecklat utbrändhet eller depression än att sätta resurser på att personen ska hållas frisk. Det kostar också mera att hjälpa en person som är långtidsarbetslös än att sätta resurser på att hen ska hållas i arbete.  Vi måste satsa på det förebyggande arbetet och på att motverka marginalisering. Det är viktigt att varje tonåring och ung vuxen har något att göra på sin fritid, någon att anförtro sig till och en skola eller ett arbete att gå till. Detta är något som staten och kommunerna måste prioritera och arbeta tillsammans för.

De unga är framtiden. Vi kan inte ha en framtid där var femte man är marginaliserad.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT organisationer som förebygger marginalisering och jobbar med marginaliserade får större resurser
  • ATT staten och kommunen arbetar tillsammans för att varje tonåring och ung vuxen har en skola eller ett arbete att gå till, en meningsfull fritid och ett gott socialt nätverk

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett aktuellt och angeläget ärende. I januari år 2017 uppgick andelen arbetslösa 15- till 24-åringar 23,5 procent av den arbetsföra befolkningen, vilket är 2,3 procent fler än år 2016. Regeringen har valt att skära ner i finansieringen av det förebyggande arbetet, vilket försvårar förutsättningarna att lösa problemet med antalet marginaliserade unga. Svensk Ungdom nämner i sitt kommunalvalsprogram att vi vill jobba för att det inte ska göras flera nedskärningar i ungdomsarbetet samt att ungdomsgarantin ska fortsätta utvecklas.

Under våren offentliggjordes en undersökning som visade att finländska unga är allt mer stressad i allt yngre ålder. Detta är en oroväckande trend som bör tas på allvar. Det förebyggande arbetet av marginalisering anser förbundsstyrelsen att bör vara en prioritet.

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdoms ska arbeta för:

  • ATT organisationer som förebygger marginalisering och jobbar med marginaliserade får större resurser
  • ATT staten och kommunen arbetar tillsammans för att varje tonåring och ung vuxen har en skola eller ett arbete att gå till, en meningsfull fritid och ett gott socialt nätverk

 

Utskottets förslag:

  • ATT organisationer som förebygger marginalisering och jobbar med marginaliserade får större resurser
  • ATT staten och kommunen arbetar tillsammans för att varje tonåring och ung vuxen har en skola eller ett arbete att gå till, en meningsfull fritid och ett gott socialt nätverk

 

Kongressens beslut:

  • ATT organisationer som förebygger marginalisering och jobbar med marginaliserade får större resurser
  • ATT staten och kommunen arbetar tillsammans för att varje tonåring och ung vuxen har en skola eller ett arbete att gå till, en meningsfull fritid och ett gott socialt nätverk