År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

Surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna bär och föder ett barn som inte är hennes eget, förbjöds i Finland år 2007. Surrogatmödraskap är idag tillåtet i flera västländer, bland annat i Nederländerna, Belgien, Kanada och delar av Australien och USA. SU i Nyland vill ge flera människor möjligheten att bli föräldrar. Därför förespråkar vi en legalisering av surrogatmödrar i Finland.

Många kvinnor är oförmögna att själva bära ett barn på grund av att de föds utan livmoder eller på grund av andra medicinska orsaker. Ca 6 flickor föds årligen utan livmoder, det totala antalet drabbade i Finland idag uppskattas till 500 kvinnor. Livmodertransplantioner är komplicerade och det är mycket sällan de skulle lyckas så bra kvinnan skulle vara kapabel att bära ett barn.

För homosexuella manliga par finns det få möjligheter att få barn. I teorin kan de adoptera, men i praktiken är det väldigt svårt. Detta på grund av att de flesta länder inte tillåter homosexuella att adoptera. Antalet finländska barn som adopteras bort varje år är mycket lågt.

Eftersom surrogatmödraskap är olagligt i Finland söker sig en del utomlands för att få barn. Surrogatarrangemang i Finland skulle vara betydligt säkrare för alla inblandade, så väl vuxna som barn.

Surrogatmödraskap i Finland skulle självfallet inte få vara en handelsvara, så därför skulle inga andra ekonomiska ersättningar erbjudas, annat än att kvinnans vårdkostnader blir ersatta. För att trygga kvinnans välmående och säkerhet bör givetvis utförliga undersökningar av kvinnans fysiska och mentala hälsa utföras.

Om surrogatmödraskap skulle vara lagligt i Finland skulle det hjälpa många människor som idag är ofrivilligt barnlösa.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT surrogatmödraskap tillåts i Finland

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt ärende. Surrogatmoderskap är lagligt i flera länder bland annat i Kanada, Nederländerna och Belgien. Dessa länder har lite olika lösningar på hur surrogatmödraskapet går till. I Nederländerna finns det två olika alternativ vid användning av surrogatmödrar. Det första alternativet är att surrogatmoderns egna äggceller används och hon blir naturligt gravid eller gravid genom medicinsk väg.

I det andra alternativet är surrogatmodern inte alls genetiskt bunden till barnet utan embryot blir inplanterat i henne. Surrogatmoderskap är lagligt i Nederländerna under villkoren att paret själva hittar någon som vill vara surrogat och använder sig av en släkting eller någon de känner. Det är olagligt att annonsera eller skriva på social medier att man letar efter en surrogatmoder. Man får ändå ge en ersättning åt personer som är surrogatmödrar för de kostnader som uppstår på grund av surrogatmoderskap.

I Kanada används samma surrogatmoderskapsalternativ som i Nederländerna. Det vanligaste alternativet är att surrogatmodern inte alls är genetiskt kopplad till fostret. I Kanada är det förbjudet att betala en person för att vara surrogat men man får ersätta de kostnader som uppkommit pga. graviditeten. Enligt webbsidan ”Surrogacy in Canada” är medeltalskostnaderna för att använda sig av en surrogatmoder mellan 32 000 och 76 000 kanadensiska dollar vilket motsvarar ca 23 000 € till 54 000€. I denna kostnad ingår det medicinska ingreppet som görs för att personen ska bli gravid samt läkarbesök, allmänna kostnader som uppkommer under graviditeten, resor till kliniken och så vidare.

För att legalisera surrogatmoderskap borde det i Finland garanteras att det inte blir ett ”yrke” och att personer inte får ekonomisk vinning av det. I både Kanada och Nederländerna är organisationer som sammanför par och surrogatmödrar olagliga eller så får de inte ta betalt för dessa tjänster. Detta bör också vara en förutsättning i Finland. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att surrogatmoderskap ska tillåtas i Finland men framhåller att det måste finnas regleringar kring surrogatmoderskapet. För att kunna trygga alla parters rättigheter, det vill säga barnets, surrogatmoderns och det par som skall bli föräldrar till barnet bör det t.ex. finnas ett avtal där alla parter går med på gemensamma regler. Det här ska göras för att förhindra konfliktsituationer eller att barnet blir föräldralöst om paret skulle ändra sin åsikt eller om surrogatmodern inte skulle vilja ge upp barnet.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT ett reglerat surrogatmoderskap tillåts i Finland

 

Utskottets förslag:

  • ATT ett reglerat surrogatmoderskap tillåts i Finland

 

Kongressens beslut:

  • ATT ett reglerat surrogatmoderskap tillåts i Finland