År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Utbildning

 

Som en fortsättning på att införa en jämlik allmän värnplikt vill Svensk Ungdom i Helsingfors göra språkundervisning till en del av försvaret, främst för att göra det nordiska försvarssamarbetet lättare för alla som deltar i övningarna och samarbetet.

Den språkpolitiska debatten i Finland har igen blivit del av vardagen, och folk har lättare än någonsin att uttrycka sig fult gällande skolsvenskan efter Finsk Ungdoms Sebastian Tynkkynen jämförde ”tvångssvenskan” till piskning då han kröp i blöjor upp för domkyrkans trappor. För att lära sig ett språk måste man själv se nyttan i det.

Samtidigt är det geopolitiska läget kring Östersjön spändare och det nordiska försvarssamarbetet har ökat märkbart. De finskspråkiga rekryterna skulle se nyttan i att lära sig svenska då det handlar om försvarssamarbete. Samtidigt så är högstadie- och gymnasieåldern inte den var unga är mest villiga att lära sig nya språk. Som fullvuxna kan de uppleva det som mera givande än i skolan.

Idén är inte att förbättra det officiella försvarssamarbetet i sig, eftersom alla kommandoord redan finns på engelska. Däremot skulle det kunna öka svenskans ställning i Finland. Det kan lätt ordnas via ett utbyte av utbildare, mellan Dragsvik och en annan plats. Samtidigt skulle de svenskspråkiga rekryterna få en kurs/föreläsning på finska.

SU i Helsingfors vill att SU jobbar för:

  • ATT öka intresset för det svenska språket i Finland genom att hålla en kurs i nordiska språk/svenska för rekryter då de utför sin värnplikt.


Svensk Ungdom i Helsingfors

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga som är mycket viktig för Svensk Ungdom och för Finlands framtid som ett tvåspråkigt land. Förbundsstyrelsen är oroad över det minskande intresset för språk i de finländska skolorna och över att antalet personer som väljer att skriva språk i studentexamen minskar varje år.

Förbundsstyrelsen förstår motionärens tanke om att en kurs i svenska för rekryter kunde vara bra men ser samtidigt att det kanske inte är rätt instans för ytterligare obligatoriska studier i det andra inhemska språket. Försvarets uppgift är att trygga säkerheten i landet och säkerställa att Finland har ett trovärdigt försvar med en tillräcklig reserv. För att göra det krävs inte kunskaper i svenska eftersom alla order kommuniceras på finska. I internationella sammanhang sköts största delen av kommunikationen på engelska.

Det finsk-svenska försvarssamarbetet är enligt de experter förbundsstyrelsen har talat med så utbrett som det kan bli utan försvarsgarantier. Nästa steg för att fördjupa samarbetet skulle vara en allians eller ett eventuellt gemensamt inträde i NATO. Det finns således inte någon direkt orsak för försvaret att ordna denna språkundervisning.

Förbundsstyrelsen känner att motionärens tanke är god men ser hellre att SU fokuserar på att stärka språkundervisningen i grundskolan och på andra stadiet. Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.