År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Ungas rättigheter

Svensk Ungdom har redan länge drivit frågan om att 16-åringar ska få rösträtt. Något som dock ofta glöms bort är ungas rätt att skriva på medborgarinitiativ. För att vi skall kunna föra en konsekvent politik och öka ungdomars möjlighet att påverka anser vi inom kretsen att Svensk Ungdom även bör lobba för att 16-åringar skall få skriva under medborgarinitiativ.

Unga i dag är ofta mer intresserade av enskilda sakfrågor än partipolitik och därför skulle möjligheten att skriva under medborgarinitiativ kunna sporra till ökat intresse för politik och samhälle. Det kunde leda till att unga i en allt tidigare ålder börjar påverka sin omgivning, vilket har en stark koppling till att personerna även i fortsättningen fortsätter vara aktiva och påverka i samhället. 16-åringar är dessutom straffrättsligt ansvariga och betalar inkomstskatt. Med den motiveringen borde de också kunna påverka hur skattepengarna används och hur ärenden som berör dem sköts. Det här betyder inte enbart att 16- åringar skall få rösträtt utan att 16-åringar även skall få skriva på medborgarinitiativ.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

– ATT åldersgränsen för att skriva på medborgarinitiativ sänks till 16 år

Förbundsstyrelsens svar: Svensk Ungdom har redan länge arbetat för en sänkt rösträttsålder, och överlag för att föra fram de ungas politiska påverkningsmöjligheter. Sedan 2012 har man kunnat påverka samhället genom medborgarinitiativ, som varje röstberättigad medborgare kan underteckna.

Det är i förbundets intresse att främja de ungas påverkningsmöjligheter. Enligt Ungdomsbarometern från år 2013 är det endast en femtedel av under 20-åringar som har påverkat sin omgivning genom demokratiska medel, och cirka en fjärdedel av unga i åldern 20-29. Det är alarmerande hur få som är intresserade av att påverka sin omgivning, och därför är det bra med förslag på nya sätt att öka påverkningsmöjligheterna.

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt i frågan och tackar för motionen. Vi anser trots detta att 16- åringar även ska få föreslå ett medborgarinitiativ, och vill därmed föreslå att motionen föranleder åtgärder med följande att-sats:

– ATT åldersgränsen för att initiera och underteckna medborgarinitiativ sänks till 16 år

Utskottets förslag

– ATT åldersgränsen för att initiera och underteckna medborgarinitiativ sänks till 16 år

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT åldersgränsen för att initiera och underteckna medborgarinitiativ sänks till 16 år