År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Ekonomi

I Finland tas av bröstarvingar 7-19% arvsskatt på den summa som överstiger 20 000€. Av övriga arvtagare tas 20-35% på motsvarande summa. Från 2018 beskattas dessutom försäkringsersättningar.

Både Sverige och Norge har slopat arvsskatten. I Sverige slopades arvsskatten redan år 2005, vilket i sin tur har lett till att många finska företag har registrerat sig i vårt grannland för att bland annat underlätta generationsskiften i familjeföretag. Detta kan ses som ett tecken på att den inhemska beskattningen inte ligger på en rimlig nivå. Generationsskiften i företag är i allmänhet svåra och denna skatt på redan hårt beskattade pengar underlättar inte, utan skapar i stället sämre förutsättningar för nya jobb och ökad tillväxt.

Vid överlåtelse av t.ex. sommarstugor eller skog kan den som får egendomen hamna i en situation där hen på grund av gåvoskatten inte har råd att ta emot egendomen. Personen kan då tvingas att sälja en egendom som i många fall har gått från generation till generation och som vid denna tidpunkt dessutom har ett stort känslovärde.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT avskaffa arvs- och gåvoskatten

Förbundsstyrelsens svar: Motionären tar upp ett viktigt ämne, och eftersom såväl motion 28 och 29 vill slopa arvs- och gåvoskatten har förbundsstyrelsen valt att behandla dessa i samma motionssvar. Slopandet av arvs- och gåvoskatten har varit en ytterst central del av SU:s och SFP:s politik i många år. Vi anser att arvsskatten borde slopas och ersättas med ett system som stöder generationsväxlingar som t.ex. tillämpas i Sverige och Norge. En stor förlorare med dagens arvsskatt är företagens ägare som står inför generationsväxlingar, men skatten kan också slå hårt mot medborgare som har svårt att betala skatt på det som de ärver av sina anhöriga.

Sverige slopade arvs- och gåvoskatten år 2004 och Norge år 2014. Arvs- och gåvoskatten inbringar i Finland en årlig summa på ungefär 500 miljoner euro. Genom att i stället beskatta realiserad överlåtelsevinst skulle skatteintäkten enligt PTT:s beräkningar inbringa 400 miljoner euro. Ett system med beskattning av överlåtelsevinst tar bättre hänsyn till skattebetalarnas faktiska betalningsförmåga, vilket är eftersträvansvärt. Genom införandet av den svenska modellen, med beskattning av realiserad överlåtelsevinst, ges arvtagaren till företag större möjlighet att investera och anställa flera människor.

Förbundsstyrelsen håller med båda motionärerna men eftersom slopandet av arvs- och gåvoskatten är en så pass central del av vår politik har vi valt att föreslå att motionerna inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag:

– ATT avskaffa arvs- och gåvoskatten

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt utskottets förslag:

– ATT avskaffa arvs- och gåvoskatten