År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Sjöfart

Att röra sig till havs och på sjöar är en rättighet som många finländare njuter av. För att röra sig på vatten är det viktigt att vi kan känna oss trygga. Tryggheten består av dels de egna säkerhetsförberedelserna som ruttplanering, kontroll av utrustningen innan start och säkerhetsutrustningens användning (bl.a. räddningsväst), dels av egna sjömanskunskaper och även av de övriga sjöfararna.

I dagens läge är det möjligt att möta sjöfarare med promillehalter i blodet som är nästan det dubbla av vad som är straffbart på land, utan att det är straffbart till havs. Detta är oroväckande då båttrafiken i Finland är stor, med cirka 800 000 fritidsbåtar. Finland hör till ett av de länder med tätast båtdensitet. Människans reaktionsförmåga försämras betydligt redan vid en promillehalt på 0,5. Gränsen för roderfylleri ligger i Danmark på 0,5 promille och i Sverige på 0,2. Det är i allas intresse att se till att våra vatten blir säkrare, och för att gå i den riktningen behövs en sänkning i promillegränserna på våra vatten.

Svensk Ungdom i Nyland vill att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT promillegränsen för roderfylla sänks från 1,0 promille till 0,5 promille.

Svensk Ungdom i Nyland

Förbundsstyrelsens svar: Motionären lyfter fram ett mycket angeläget ärende. Alkohol har tyvärr alltid haft en stor roll i finländarnas öden. Att köra berusad är alltid farligt och fel. Förbundsstyrelsen anser att det också är dags att sänka toleransgränsen gällande båtförare. Att sänka promillegränsen till 0,5 vore en klar signal från förbundet att vi inte tolererar roderfylleri.

Finland är ett land med väldigt livlig småbåtstrafik. Transportstyrelsens statistik i Sverige visar att 28 personer omkom i fritidsbåtsolyckor 2016, varav 10 hade alkohol i blodet, trots att promillegränsen till sjöss där är så pass sträng som 0,2. I Finland har det största problemet vid fritidsbåtstrafik varit situationer där stora båtar har åkt in i hamnar. Forskning i Sverige om alkoholkulturen inom sjöfarten visar att redan vid 1 promille blir talet sluddrigt, muskelkontrollen försämras och man får svårt att gå. Det kan knappast anses acceptabelt att folk ska få köra båt i ett dylikt tillstånd. Då även Danmark har en promillegräns på 0,5 vore det alltså befogat att sänka den här gränsen till samma nivå också i Finland. Eftersom många olyckor på vatten sker med förare som är alkoholpåverkade vore det dags att sänka promillegränsen för roderfylla och på så sätt minska antalet olyckor. Med den här motiveringen som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att motionen omfattas i sin helhet.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Statistik/olyckstatistik—fritidbatar-2016/

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:216723/FULLTEXT01.pdf

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT promillegränsen för roderfylla sänks från 1,0 till 0,5 promille.

Utskottets förslag: motionen föranleder inte åtgärder.

Kongress:

Ursprungliga förslaget vann.