År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors
Ämnesord: Utbildning

Då man hör ordet sexualkunskap tänker man kanske på könsorgan och sex, men sexualkunskap är mycket mera än bara det. Det handlar om hur man bemöter andra med respekt. Riksförbundet för sexuell upplysning i Sverige (RFSU) talar om att alla barn föds med sexualitet, vem är jag och nyfikenhet till andra individer. I Sverige har man utarbetat material till förskolebarn och lågstadier, som skall stöda denna nyfikenhet och utveckla denna till en form av respekt.

Detta har lett till en form av sexualkunskap som inleds redan under förskolan och första årskursen i lågstadiet. Syftet är att läraren ska få det stöd och material hen behöver för att utföra undervisningen. Genom detta betonas hur viktigt det är att tala i ett tidigt skede om ens sexuella hälsa och hur man bemöter andra individer med respekt. Man skulle ta upp integritet, sexuellintegritet och bemötande av andra. Denna typ av undervisning skall öka jämlikheten mellan könen och individer i samhället. WHO och RFSU delar båda åsikten om att detta skulle främja välmående hos individer. SU i Helsingfors tror att denna typ av undervisning kan förebygga mobbning och trakasserier i skolmiljöer. Det här leder förhoppningsvis till att man även börjar värna om sina medmänniskor och förebygga trakasserier i allt större utsträckning.

SU i Helsingfors vill:

– ATT sexualkunskapsundervisningen skall inledas redan under första årskursen i lågstadiet

– ATT undervisningen följer Sveriges modell med öppna diskussioner, pedagogiska lekar och gruppaktiviteter, samt att man lägger först och främst tyngd på bemötande av individen och respekt till medmänniskan.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett högst aktuellt tema. Diskussionen om sexuella trakasserier och bemötande av andra individer har trappats upp efter höstens metoo-kampanj såväl i Finland som i hela världen.

Den senaste skolhälsoenkäten (THL) för sin del visar att hela 7 procent av eleverna i femman och sexan, och nästan en tredjedel av flickorna i de högre årskurserna och i andra stadiet upplevt sexuella trakasserier. För att råda bot på trakasserier samt öka jämlikheten könen och individer emellan i samhället anser förbundsstyrelsen att motionärens förslag om att införa sexualundervisning i lågstadiet med fokus på bemötande av individer och respekt för andra människor är en god idé.

Utbildningsstyrelsen har på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utarbetat en guide för rektorer och undervisningspersonal om hur man identifierar sexuella trakasserier och om lagstiftning samt andra bestämmelser. Förbundsstyrelsen anser att detta är ett steg i rätt riktning men vill gärna se förebyggande åtgärder. Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen omfatta i sin helhet.

Utskottet: Enligt förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag att godkänna motionen i sin helhet.