År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Högskolepolitiska utskottet LSK
Ämnesord: Utbildning

Många högskolestuderande lever i dagsläget utan bil eller andra personliga transportmedel. De flesta måste ändå röra sig mellan campusbyggnader och -enheter, och tiden kan bli knapp mellan vissa föreläsningar. Därför finns det ett behov av cyklar på campus som studerande kan låna.

Studerande behöver mångfaldiga former av vardagsmotion. Att stödja de studerandes möjlighet att röra på sig, även under lite längre sträckor, är något som varje högskola borde göra i dag. Enligt Studenthälsans forskning från 2016 är det allt fler högskolestuderande som inte alls idrottar. Antalet studerande som aktivt rör på sig har också minskat. Detta är mycket oroväckande, och något som högskolorna bör ta itu med.

Därför vill Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott LSK att Svensk Ungdom arbetar för:

– ATT högskolorna erbjuder cyklar för högskolestuderande och på det sättet stöder deras möjligheter till vardagsmotion

Högskolepolitiska utskottet LSK

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en god sak. Det är viktigt för studerande att få motion som motvikt till tunga studier. Studenthälsans forskning om att allt färre studerande idrottar bör också tas på allvar. Med tanke på unga finländares hälsa är idrott absolut något som bör gynnas. Det är också sant att det kan bli knappt med tid då studenterna ska flytta sig mellan olika enheter på campus. Cykling är något som alltid ska förespråkas också med tanke på miljön.

Förbundsstyrelsen för Svensk Ungdom ser dock inte ett behov för att högskolorna skulle behöva erbjuda sina studerande cyklar. Många universitetsstäder som t.ex. Åbo utvecklar stadscyklar och i juni 2017 beslöt Åbo stad att pröva ett stadscykelsystem. Staden har beställt 300 cyklar och projektet pågår i tre år. I Helsingfors finns stadscyklar redan. Vårt förbund är dessutom positivt inställt till dylika cyklar och har lobbat för att flera städer ska ta i bruk stadscyklar. Kongressen 2017 godkände en motion om att prioritera cykeln framom bilen. SU ordnade dessutom en cykelkampanj i Helsingfors och Åbo med miljö- och jordbrukspolitiska utskottet (MiPu).

Med tanke på högskolornas redan ansträngda resurser ser förbundsstyrelsen heller inget behov av att lägga även denna börda på dem. Högskolorna ska framförallt satsa på sin utbildning, forskning och sina andra stöduppgifter. Det vore kanske inte heller fördelaktigt att skapa ett konkurrerande system med både stads- och högskolecyklar då stadscyklar utvecklas i Åbo och planeras i Vasa. Det är också möjligt för högskolestuderande i Helsingfors att använda sig av de redan tillgängliga stadscyklarna.

Därför anser förbundsstyrelsen för Svensk Ungdom att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag

– Ska inte föranleda några åtgärder

Kongressens beslut

Kongressen beslöt att godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.