År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder

Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Medlemsvård

Under de senaste åren har Svensk Ungdom växt så det brakat. En del av de nya medlemmarna har aktiverat sig, men tyvärr är det väldigt många som inte har blivit aktiva medlemmar. Det finns stora möjligheter att omvandla det växande medlemskapet i SU till politiskt engagemang. I dagens läge aktiveras medlemmarna genom välkomstbrev, e-post, sociala medier, evenemang och medlemstidningen Liber. Detta fungerar för att aktivera en del medlemmar, men för många behöver tröskeln för att bli aktiv sänkas. Om Svensk Ungdom vill aktivera och engagera fler nya medlemmar krävs det att man tänker i nya banor.

Många medlemmar blir aktiva tack vare en personlig kontakt, t.ex. via en vän som redan är aktiv i förbundet. Om fler medlemmar får personliga kontakter med redan aktiva medlemmar är det alltså sannolikt att fler blir aktiva. Personliga kontakter mellan nya medlemmar och redan aktiva medlemmar kunde skapas genom ett tutorskap. Tutorskapet skulle fungera på frivillig basis, både för medlemmen och tutorn. Samtliga aktiva, erfarna SU:are skulle få möjligheten att fungera som tutor. Tutorsystemet skulle exempelvis administreras av SU:s verksamhetsledare samt kretsstyrelse i de olika kretsarna.

I praktiken skulle den nya SU-medlemmen, i samband med att hen blir medlem, fylla i ifall hen vill ha en tutor eller inte. Om den nya medlemmen är intresserad av att få en ”politisk tutor” är det upp till SU att hitta en lämplig tutor till den nya medlemmen. Det är sedan tutorns uppgift att kontakta den nya medlemmen och bestämma tid för en träff. Under träffen kunde SU:s verksamhet introduceras på ett djupare plan och övrig politik diskuteras under lättsamma former, utgående ifrån den nya SU:arens intressen. Efter den första träffen fortsätter tutorrelationen på tutorns och den nya medlemmens ansvar, om den nya SU:aren så önskar. Även personer som har varit medlemmar en tid men aldrig blivit aktiva skulle ha chansen att få en tutor.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT tutorskap införs i Svensk Ungdom – ATT varje ny och/eller icke-aktiv medlem blir tilldelad en tutor om hen så önskar

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar:

Svensk Ungdom har de senaste åren växt så det knakat. Det här betyder att förbundet även bör ta en större roll i välkomnandet av nya medlemmar. I dag skickas ett välkomstbrev ut till alla nya medlemmar. Efter det har några kretsar tagit på sig uppgiften att ordna så kallade “de nyas kväll” där de nya medlemmarna har möjlighet att bekanta sig med förbundets politik samt vilka evenemang som är på kommande.

En tutor är någonting som förbundsstyrelsen funderat länge på och anser vara en bra idé i teorin. Det skulle möjliggöra att den nya medlemmen vet vem hen ska kontakta ifall hen har några frågor och samtidigt skulle personen känna åtminstone en person ifall de tillsammans går på något av förbundets nationella evenemang. I praktiken är ett tutorskap tyvärr svårare att förverkliga. Det här beror på att ansvaret främst skulle ligga på kretsarna och deras förtroendevalda vars uppgifter skulle vara att hitta personer som vill fungera som tutorer. För att undgå det skräckscenario att en person väljer att få en tutor men det inte hittas någon frivillig bland de förtroendevalda, väljer förbundsstyrelsen att inte tvinga ansvaret på kretsarna genom att godkänna motionen.

I stället uppmuntrar förbundsstyrelsen kretsarna att fundera på ifall det inom kretsen finns beredskap att tillsätta tutorer åt dem som skulle ha intresse av en sådan. Alla kretsar ser väldigt olika ut och det finns olika intresse och möjlighet att utföra tutorverksamhet på ett större plan. Alla kretsar kan dock fundera på vad de kunde göra för att välkomna nya medlemmar. Det kan handla om att ringa alla nya medlemmar, ordna evenemang som är speciellt riktade till nya medlemmar eller ett tutorskap inom kretsen.

Med den här motiveringen som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag

– förslag ta tillbaka ursprungliga att-sattserna

– ATT tutorskap införs i Svensk Ungdom – ATT varje ny och/eller icke-aktiv medlem blir tilldelad en tutor om hen så önskar

Kongressens beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.