År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Internationella utskottet
Ämnesord: Ekonomi

Finland, tillsammans med andra rika länder, antog i oktober 1970 en FN-resolution där man senast vid mitten av årtiondet skulle ha höjt sitt utvecklingsbistånd till minst 0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) netto. Av de nordiska länderna har Sverige, Norge och Danmark nått resolutionens målsättning. Dessutom har Storbritannien, Tyskland och Luxemburg hållit sig till avtalet. Finland nådde målsättningen tillfälligt i början av 1990-talet, men har under de senaste 10 åren som högst använt 0,59 % av BNI till utvecklingsbistånd (2014) och ligger för tillfället på 0,38 % (2018).

Svensk Ungdom vill enligt det internationella politiska programmet att Finland höjer utvecklingsbiståndet till minst 1,0 % av bruttonationalinkomsten (BNI). Det är motiverat att också efterfråga en tidsplan för att nå målsättningen, eftersom Finland ännu inte uppnått 0,7 % till skillnad från våra nordiska grannar. Dessutom rekommenderar Kepa (Kehitysyhteistyön kattojärjestö) och Concord Aidwatch 2017 att Finland utarbetar en konkret tidsplan, där man dessutom beaktar att minst 0,2 % av BNI ska allokeras till de minst utvecklade länderna.

Därför vill det Internationella utskottet att Svensk Ungdom arbetar för:

– ATT Finland utarbetar en konkret tidsplan att nå 0,7 %-målsättningen.

– ATT minst 0,2 % av BNI allokeras till de minst utvecklade länderna.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären uppmärksammar ett beklagligt problem som under de senaste åren hamnat lite i skymundan. Att Finland avger löften om att uppnå dessa målsättningar och inte når dem på nästan 40 år, annat än något år som undantag, är beklagligt. Förbundsstyrelsen anser att det här är ett viktigt problem som bör åtgärdas och precis som motionären föreslår skulle en konkret tidsplan för hur målen ska nås hjälpa Finland att på ett konkret sätt uppnå de målsättningar vi lagt upp.

Svensk Ungdom har länge pratat för att höja utvecklingsbiståndet till 1 % av BNI och det här kommer även i fortsättningen vara förbundets linje. Det här hindrar dock inte förbundet att jobba för att Finland ska göra upp en konkret plan på hur 0,7 % av BNI ska nås precis som även regeringen i sitt senaste regeringsprogram stadgar. För att stöda också de minst utvecklade länderna stöder förbundsstyrelsen även den andra att-satsen om att minst 0,2 % av BNI skall ges åt de länder som behöver de allra mest.

Med den här motiveringen som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att motionen omfattas i sin helhet med att-satserna:

– ATT Finland utarbetar en konkret tidsplan att nå 0,7 %-målsättningen – ATT minst 0,2 % av BNI allokeras till de minst utvecklade länderna

Utskottets förslag

– ATT Finland utarbetar en konkret tidsplan att nå 0,7 %-målsättningen

– ATT minst 0,2 % av BNI allokeras till de minst utvecklade länderna

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT Finland utarbetar en konkret tidsplan att nå 0,7 %-målsättningen

– ATT minst 0,2 % av BNI allokeras till de minst utvecklade länderna