År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors
Ämnesord: Jämställdhet

Många idrottsföreningar i Finland satsar märkbart mera, ända från ung ålder, på pojkar än flickor. Detta syns exempelvis på att man ger pojkarna bättre träningstider, bättre utrymmen och nyare utrustning. Att från ung ålder endast satsa på det ena könet leder givetvis till att flickor inte vill, eller kan, fortsätta i samma mån då det inte finns något lag att fortsätta i då man blir äldre.

I svenska elitserien har man infört ett krav om att ha livskraftiga idrottsföreningar för båda könen och detta har lett till större intresse i sporten och flera sponsorer åt lagen samtidigt som det ökar jämställdheten och möjligheten för alla unga att utöva den idrottsgrenen de älskar.

SU i Helsingfors vill: ATT alla professionella idrottsföreningar har verksamhet för båda könen.

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen anser att motionären lyfter upp en ofta återkommande fråga som förbundet redan en lång tid arbetat med. Svensk Ungdom har redan i sitt politiska program en att-sats där man vill åtgärda problem som dessa med hobbygaranti, alltså att man i kommunerna ska se över att möjligheten fördelas rättvist, gällande t.ex. träningstider.

Det är viktigt att alla unga har lika möjligheter att syssla med idrott de gillar. Förbundsstyrelsen ser det dock som omöjligt och orätt att som ett politiskt ungdomsförbund kräva en viss typ av verksamhet av självstående idrottsföreningar.

Kommuner som delar ut medel t.ex. i form av finansiering och stöd bör i alla situationer beakta jämlikhet mellan olika kön, och på så vis garantera alla ungas möjlighet till idrott.

Eftersom motionen handlar om att direkt styra självstående idrottsföreningar, något som förbundsstyrelsen inte anser sig ha rätt att göra, anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder inga åtgärder.

Utskottets förslag

Beslut: Enligt förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna förslaget enligt förbundsstyrelsen: Motionen föranleder inte åtgärder.