År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Val

I och med att vårt samhälle hela tiden går stormsteg framåt inom elektroniken, vill SU i Helsingfors införa ett röstningssystem likt det i Estland. I Estland har man möjlighet att rösta elektroniskt. I Estlands riksdagsval år 2015 gav 30% av alla röstare sin röst elektronisk. Detta system skulle ge alla en lika möjlighet att rösta. Rörelseförhindrade, åldringar och den delen av befolkningen som bor långt borta från sina vallokaler skulle äntligen få lika möjlighet att rösta utan komplikationer. Samtidigt skulle detta även kunna bidra till att allt flera ungdomar skulle rösta.

Därför vill SU i Helsingfors:

– ATT man i Finland inför ett system där det även går att rösta elektroniskt.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett aktuellt problem som Svensk Ungdom:s förbundsstyrelse behandlat och arbetat för också under 2015 då Kongressen ville att det skulle vara möjligt att rösta per post. År 2017 har justitieministeriets haft en arbetsgrupp som redogjort för möjlig internetröstning. Arbetsgruppen kom fram till att riskerna för att garantera demokratisk röstning, autentisering samt valhemlighet är större risker än möjliga fördelar i systemet.

Svensk Ungdom vill dock påpeka att man i rapporten explicit sagt att det finns möjligheter att ordna röstningen men att teknologin inte ännu är fullständigt perfekt. Därför vill förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska jobba för en e-identitet som skulle främja möjligheten att övergå till ett elektronisk röstningssystem.

Justitieministeriets arbetsgrupps rapport 2017: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160413/OMML_59_2017_Nettiaanestys_Suo messa.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska jobba för:

– Att ett E-ID- system skulle arbetas fram i Finland – Att elektronisk röstning ska vara möjligt i Finland – Att man för äldre befolkning ger stöd/utbildning i elektronisk röstning

Utskottets förslag: – ATT ett E-ID- system ska arbetas fram i Finland -Att elektronisk röstning ska vara möjligt i Finland -Att man för äldre befolkning ger stöd/utbildning i elektronisk röstning

Kongressens beslut

Kongressen beslöt enligt förbundsstyrelsens förslag:

– Att ett E-ID- system skulle arbetas fram i Finland

– Att elektronisk röstning ska vara möjligt i Finland

– Att man för äldre befolkning ger stöd/utbildning i elektronisk röstning