År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder

Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Utbildning

Nuläget med finskan och svenskan för elever i lågstadiet och högstadiet är obalanserad. Finskspråkiga elever börjar svenskalektioner så sent som 6:e eller 7:e klass, och svenskspråkiga börjar med finska i 3:e eller 4:e klass. SU ska jobba för att lektioner i båda språken för båda språkgrupperna ska börja på 3:e klass i lågstadiet.En annan orsak till att börja läsa det andra inhemska språket tidigare är för att ju fler språk man kan desto bättre klarar man sig i livet och man har en större chans att få arbete om man kan flera språk mer än på bara grundnivå.

Ett exempel på att det lönar sig att börja studera det andra inhemska språket tidigare är språk försöket i Raseborg där elever fick börja läsa det andra inhemska språket redan så tidigt som första klass och enligt Raseborgs skolmyndigheter är erfarenheterna man fått från försöket positiva. Ju tidigare en skola börjar med språkundervisningen i det andra inhemska språket, desto mer positivt inställda är också eleverna till att lära sig språket. På det här sättet skulle vi också komma från konflikten mellan språken och istället se det som en rikedom.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– Att alla skolor i Finland börjar lära ut det andra inhemska språket på 3 klass.

– Att det även erbjuds tillräckliga möjligheter åt de elever som vill börja med språkundervisningen redan i första klass att kunna göra det

Svensk Ungdom i Åboland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en central del av SU och SFP:s politik. Förbundet och partiet har sedan länge jobbat för att undervisningen i det andra inhemska språket ska börja tidigare. Det är bevisat att barn lär sig snabbare och har lättare att lära sig än vuxna. Den negativa attityderna har inte heller hunnit utvecklas, vilket senare kan hindra inlärningen. Sannolikheten att man lär sig ett nytt språk senare ökar också, ju tidigare språkundervisningen av ett språk börjar. Dessa är några av de argument som både SU och SFP har fört fram då språkdiskussionen har varit på tapeten.

SU och SFP tycker att språkundervisningen i det andra inhemska språket ska börja så tidigt som på årskurs ett. Det står i både partiets och förbundets politiska program. Dessutom rekommenderar den nya läroplanen att språkundervisningen ska börja i årskurs tre. Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

Källor: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/605637?valittu=428781 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/39651/perusopetus/oppiaineet/3133038/vlk/3134468/vuosi/31 52499

Utskottets förslag

Föranleder inga åtgärder.

Kongressens beslut

Kongressen beslöt enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.