År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder

Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Utbildning

Digitaliseringen är ett fenomen som nuförtiden berör oss alla, oavsett vilka vi är eller var vi bor. Det innebär att vi måste kunna hänga med i tidens utveckling och sakta men säkert implementera flera nya digitala lösningar i vår vardag. Detta gäller såväl arbetsplatserna som skolorna. I synnerhet våra grundskolor ligger efter i utvecklingen. Föråldrade datasalar med gamla datorer och bortglömda operativsystem är ett vanligt fenomen speciellt i flera mindre skolor.

I och med den nya läroplanen för grundskolan förväntas lärarna utnyttja digitala medel i allt högre grad i sin undervisning. Detta innebär inte bara undervisning med hjälp av datorer och pekplattor, utan också utnyttjandet av olika datorprogram, appar för undervisning samt digitala läroböcker. Samtidigt förväntas lärarna kunna undervisa eleverna i en effektiv och ändamålsenlig datoranvändning. Detta mål kan vara svårt att uppfylla i de skolor, som inte haft resurser att förnya sina datorer eller erbjuda en pekplatta eller laptop till alla sina elever.

IT-branschen är en snabbt växande bransch inom arbetslivet och IT-kunniga personer behövs inom de flesta företag för ett ökat antal olika uppdrag. För att tillfredsställa behovet av IT-kunniga personer i arbetslivet borde man implementera kurser eller lektioner inom IT redan i lågstadiet. Dessa kunde omfatta områden som programmering, hantering av sociala medier, uppbyggandet av nätsidor eller hantering av olika nättjänster.

Med hänvisning till detta vill kretsstyrelsen för SU i Åboland att förbundet ska arbeta för att främja användandet av digitala lösningar inom undervisningen i grundskolan. Vi vill arbeta för att skolorna ska få flera resurser för att kunna uppdatera sina digitala läromedel till dagens standard och för att kunna erbjuda eleverna praktisk IT-undervisning på basnivå. Med en utvecklad digital undervisning skapar vi en ansvarsfull och professionell digital generation, som kommer att tillföra mycket inom näringslivet i Finland.

Därför föreslår Svensk Ungdom i Åboland att SU ska jobba för:

– ATT uppmärksamma behovet av ökad digital undervisning i skolornas resursfördelning

– ATT implementera flera digitala lösningar inom undervisningen i grundskolan

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende och förbundsstyrelsen har god förståelse för motionärens avsikter. Läroplanen för grundskolan i Finland ändrades och trädde i kraft i augusti 2016. I den nya läroplanen poängteras vikten av ökad digital undervisning som ska ligga i tiden och ge en god grund för dagens ungdom och deras kommande arbetslivskarriärer i ett samhälle där den digitala utvecklingen går otroligt snabbt framåt. Ett av regeringens spetsprojekt för regeringsperioden 2015-2019 är “Den nya grundskolan”. Genom programmet Den nya grundskolan förverkligas regeringens spetsprojekt Nya inlärningsmiljöer och digitalt material till grundskolorna. I projektet förnyas grundskolan, inlärningsmiljöerna och lärarnas kompetens. Därutöver främjar man digitaliserad undervisning, man utvidgar programmet Skolan i rörelse samt gör språkstudierna mera mångsidiga. http://minedu.fi/sv/den-nya-grundskolan

Digitaliseringen i skolan syns även genom t.ex. ViRum som är en virtuell kursplattform för gymnasier. Genom ViRum har man velat skapa ett virtuellt finlandssvenskt gymnasium. De flesta gymnasierna är på något sätt kopplade genom virtuella samarbetskanaler, oftast i lokala ringar eller arbetsgrupper. Distanskurser erbjuds också på arbetarinstitut, så att alla studerande kan ta del av de kurser de behöver på distans vid behov.

Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder eftersom jobbet med att öka den digitala undervisningen i skolorna redan är i full gång och eftersom grundskolan hela tiden försöker implementera flera digitala lösningar inom undervisningen.

Utskottets förslag: Föranleder inga åtgärder.

Kongressens beslut:

Kongressen besluter enligt utskottets förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.