År: 2018
Status: Godkänd med ändringar

Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Utbildning

Majoriteten av den modersmålsinriktade svenskan vi läser i de finländska skolorna fokuserar främst på rikssvenska. Finlandssvenskan och rikssvenskan skiljer sig dock från varandra både då det kommer till uttal och vissa grammatikaliska former. Av den här orsaken vore det av yttersta vikt att de finländska eleverna får läsa det modersmål de verkligen har.

Att försöka jämställa finlandssvenskan med rikssvenskan är inte en fördel. De är två skilda språk med varsitt uttal,vilket i och för sig är en rikedom men det är även viktigt att vi skiljer dem åt i vår utbildning. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan dessa två språk och inte anta att de är ett och samma. Det här bör ske både då det kommer till uttalet men även till det undervisningsmaterial som används.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland jobba för:

– ATT skolorna i Finland prioriterar finlandssvenskan i undervisningen av det svenska språket

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsen svar:

I dagens politiska klimat är undervisningen i det svenska språket för alla elever inte längre en självklarhet. Regeringen inledde ett språkförsök under höst som omfattar nästan 500 elever och studerande, vilket i praktiken betyder att dessa elever och studerande har möjligheten att välja bort svenskan i undervisningen. I sådana tider är det inte ändamålsenligt att rikta fokus i diskussionen på uttal eller varietet, utan i stället fokusera på hur vi kan erbjuda så kvalitativ språkundervisning som möjligt för våra barn och ungdomar.

Många av våra behöriga svensklärare i Finland har en koppling till Sverige, och har fått ett sverigesvenskt uttal t.ex. genom sin egen grundskoletid. Att dra konkreta gränser för lärarens undervisningssätt och personliga uttal är inte möjligt i vårt nuvarande utbildningssystem, samtidigt som vi inte har råd att avlägsna en betydande del av de behöriga lärarna från sina yrken. Kvaliteten på undervisningen i svenska är fortsatt bra, även om det sker med ett sverigesvenskt uttal, då språket i sin helhet består.

Förbundsstyrelsen förstår motionärens oro, men anser att fokus bör flyttas till andra delar av språkdebatten. Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Utskottets förslag

– Att andelen finlandssvenska och finlandssvensk kultur utökas i läroplansgrunderna för undervisningen i det svenska språket

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt utskotts förslag:

– Att andelen finlandssvenska och finlandssvensk kultur utökas i läroplansgrunderna för undervisningen i det svenska språket